การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการแก้ปัญหา เรื่อง วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา

Main Article Content

ธัญวลัย กุลวงษ์ อรพิณ ศิริสัมพันธ์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา 2) ศึกษาความสามารถด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสามยอด อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 จำนวน 15 คน

               เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนจัดการเรียนรู้ 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม 3)แบบวัดความสามารถด้านการแก้ปัญหา และ4)แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

               ผลการวิจัยพบว่า          

               1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.             ความสามารถด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา ระหว่างที่เรียนอยู่ในระดับปานกลาง (= 8.93, S.D. = 0.40)

               3.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก ( = 4.62, S.D. = 0.27)

 

Abstract

            The purposes of this research were to: 1) compare the Learning achievement on the environmental crisis of the Mathayomsuksa 2 students before and after using case study and problem solving 2) compare the problem solving abilities of the Mathayomsuksa 2 students while using case study and problem solving 3) study the opinion of the Mathayomsuksa 2 students about using case study and problem solving. The sample of this research consisted of 15 Mathayomsuksa 2 students studying in the 2nd semester during the academic year 2014 in Bansamyod School, Bophoy District, Kanchanaburi Province of the Primary Educational Service Area Office, Kanchanaburi 4.

            The instruments were: 1) lesson plans 2) a learning achievement on the environmental crisis test 3) a problem solving abilities test and 4) a questionnaire on the opinion of the Mathayomsuksa 2 students about using case study and problem solving. The collected data was analyzed by mean (X̅) standard deviation (S.D.) t-test dependent and content analysis.

            The findings were as follows:

            1.  The Learning achievement on the environmental crises gained after using case study and problem solving was higher than before at the level of .05 significance.

            2.  The problem solving abilities of Mathayomsuksa 2 students gained while using case study and problem solving had development is moderate level. (= 8.93, S.D. = 0.40)

               3.  The opinion of students toward using case study and problem solving had high level. ( = 4.62, S.D. = 0.27)

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ