การศึกษาผลการเรียนรู้และการคิดแบบคุณโทษและทางออก เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

Main Article Content

พระมหาสุรศักดิ์ มุ่งซ้อนกลาง

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  (1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  (2)  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (3) แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก และ (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test  dependent)

               ผลการวิจัยพบว่า

            1.  ผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.             ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               3.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

Abstract

            The  Purposes of this research  were (1) to compare the learning outcome on Dharmas of Buddhism for Mathayomsuksa I Students before and aftertaught by  Yonisomanasikara Thinking Method (2)  to  compare Advantages Disadvantages and  Solution Thinking before and after (3) to  study the opinions of  Mathayomsuksa I  students on learning taught by Yonisomanasikara Thinking Method. The sample of  this  research  consisted  of 24 Mathayomsuksa 1/1 students studying in the second semester during  the   academic Year  2014  in  Thachang  witayakara  School. Thachang  District. Singburi  Province of  The Office  of  Secondary School District 5.  The research instruments of this research  were (1) Lesson plans on Dharmas of Buddhism taught by Yonisomanasikara Thinking Method (2)  Achievemen Test  of  Dharmas of Buddhism (3) Test of  Advantages Disadvantages and  Solution Thinking  and (4) a questionnaire on the opinion of  students about  participation in the learning management taught by Yonisomanasikara Thinking Method.  The Statistical Analysis employed were mean (), standard deviation (S.D.), t – test dependent and content analysis.

               The research findings of the study were :

               1.  The learning outcomes of students on Dharmas of Buddhism gained after the participation in the learning management taught by Yonisomanasikara Thinking Method was higher than the learning outcomes gained before the participation learning at the level of .05 significance.

               2.  The abilities of Advantages Disadvantages and Solution Thinking of students gained after the participation in the learning management taught by Yonisomanasikara Thinking Method was higher than the learning outcomes gained before the participation learning at the level of .05 significance.

               3.  The opinions of students towards taught by Yonisomanasikara Thinking Method had high level.

 

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ