การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

อรสุธี เหล่าปาสี ประสพชัย พสุนนท์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อ 2) ศึกษาระดับการรับรู้ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3) ศึกษาระดับการได้รับอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ 4) เปรียบเทียบระดับการรับรู้ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและระดับการได้รับอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้และการตัดสินใจการใช้บริการสินเชื่อ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 350 คน การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

            ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี และ 41-50 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีอายุการทำงาน 1-5 ปี จำนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพต่อเดือน 10,001-15,000 บาท 2) ผู้ใช้บริการมีระดับการรับรู้ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การตลาดทางตรง และการประชาสัมพันธ์ ตามลำดับ 3) ผู้ใช้บริการได้รับอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร ด้านการบริการของพนักงาน ด้านกระบวนการในการอนุมัติสินเชื่อ และด้านราคา ตามลำดับ 4) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการทำงาน และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลให้ระดับการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 6) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในภาพรวมและรายด้านประกอบด้วย การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง และการโฆษณา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อในระดับปานกลางเรียงจากมากไปน้อย ตามลำดับ

คำสำคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ/ การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ

 

Abstract

            This research objective were 1) Study the individual difference factor of the credit service customer. 2) Study the acknowledgement level to the Integrated Marketing Communication. 3) Study the decision level in using credit service. 4) Compare the acknowledgement level to the Integrated Marketing Communication and the decision level to the credit service using classified by individual factor. 5) Study the relation between the acknowledgement level and the decision making level was a Quantitative Research.The samples were the credit customer of Bank of Ayudhya Public Company Limited Kanchanaburi 350 persons Quota sampling by using the questionnaire as a research tools. Research statistics were the frequency, percentage, average, standard deviation, T-Test, Analysis of Variance: One way ANOVA, Pearson Correlation Coefficient.

          The results found: 1) Female were the major customer age between 21-30 years old single held a bachelor degree and working in a private company, average income 15,001-25,00 Baht per month, working experience 1-5 years, family member 3-4 persons and monthly expense is 10,001-15,000 Baht  2) Customer’s overall acknowledgement level and partial level to the Integrated Marketing Communication is in the middle level such as selling service by the staff, sale promotion, direct marketing and public relation respectively. 3) The customer acknowledgement level to the decision in using credit service were in the highest level after consideration by partial from the trustworthy of the bank, service, credit service approval and pricing respectively. 4) The individual difference factor were age, marital status, education, occupation, average monthly income, working time and cost of living effected to acknowledgement level and partial level to the Integrated Marketing Communication significant different at 0.05 5) The individual difference factor were age, occupation and average monthly income effected to the decision level in using credit service significant different at 0.05 6) Integrated Marketing Communication in overall and partial composite of 

selling by staff, sales promotion, public relations, direct marketing and advertising related in positive in making the decision in choosing a credit service in the middle level in ascending order

Key word: Integrated Marketing Communication/ making decision in choosing credit service

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ