การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

Main Article Content

กิ่งกมล ปิยมาดากุล มาเรียม นิลพันธุ์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน 2) พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง สร้างสรรค์ นาฏยลีลาอาเซียน 3) ทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ในด้านผล การเรียนรู้ ความสามารถในการปฏิบัติสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการวิจัย

            1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ผู้เกี่ยวข้องและนักเรียนเห็นความสำคัญและต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน โดยมีครูผู้สอนจัดกิจกรรมและประเมินผล 2) ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย หลักการ เป้าหมาย  คุณสมบัติผู้เรียน แนวการจัดกิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม คำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ โครงสร้าง  การจัดกิจกรรม สื่อ การวัดและประเมินผล คำชี้แจง และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 8 แผน 3) ผลการทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า นักเรียนมีความรู้และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนเพิ่มมากขึ้น 4) ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนหลังการใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน อยู่ในระดับดีมาก และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/สร้างสรรค์นาฏยลีลา/อาเซียน

 

Abstract

          The essential purposes of this research are 1) to study basic information for the Development of Learners’ Development Activities on Creative Natayaleela of ASEAN 2) to 

enhance Learners’ Development Activities on Creative Natayaleela of ASEAN 3) to experiment Learners’ Development Activities on Creative Natayaleela of ASEAN and 4) to evaluate and improve Learners’ Development Activities on Creative Natayaleela of ASEAN; involing learning results, the abilities to perform creative ASEAN dance, and students’ perceptions towards the Learners’ Development Activities, the research results determine:

               The research results were as following: 1) The study of basic information has shown that the accomplices and students show great interest and would like to be introduced to creative ASEAN performances by expert instructors who will also deliver evaluations. 2) The enhancement of Learners’ Development Activities conclude that these activities ideally consist of principles, goals, learners’ qualifications, procedures and patterns for activity management, explanation of subjects, purposes, and structures. 3) The experiment results of Learners’ Development Activities asserted that students have gained further knowledge and ability to partake in creative ASEAN performances. 4) The evaluation results from the Learners’ Development Activities and improvement have shown that the students’ performance in creative ASEAN dance classes have improved and moved up in the scale of .05, after they have been applied. In conclusion, the students’ performance in terms of applying creativity is categorized on the ‘excellent’ level. Students’ perception towards the Learners’ Development Activities is also categorized on the ‘excellent’ level.

Keywords: The Development of Learner Development Activities/Creative Natayaleela/ ASEAN 

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ