การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

จุรีภรณ์ ปุยะพันธ์ น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญสำคัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน วัดพะเนียงแตก จำนวน 1ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  24 คนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม

            เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3)หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 5)แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่า t-test แบบ dependent

            ผลการวิจัยพบว่า

            1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้ มีค่าเท่ากับ 83.12/81.11 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

2.             ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01  

            3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D.= 0.75)

 

Abstract

            The purpose of this research were to:1) to develop the electronic book on reading for main idea to enhance reading for effective in prathomsuksa students 6, 2) to study of the reading main idea abilities of prathomsuksa students 6, and 3) to study students satisfaction toward electronic book on reading for main idea of prathomsuksa students 6. The sample random sampling used in this study was students in prathomsuksa students 6 at Wat Prraniangteak School. Semester 2 academic year 2014 by students selected at random by the class. The instruments of this research were structured interview, lesson plan, the electronic book on reading for main idea, the test of reading abilities evaluation forms, and evaluation of performance, and the questionnaire of satisfaction. Analysis using mean ( ), standard deviation (SD), and t-test for dependent.

            The results showed that :

            1.  The effectiveness of the electronic book on reading for main idea. Achievement scores was effective 83.12/81.11, according to the criteria of 80/80 percent.

            2.  The learning achievement on reading for main idea abilities higher statically significant at the 0.01 level.

            3.  The satisfaction of students at prathomsuksa students 6 on electronic book on reading for main idea was at good level ( = 4.46, S.D.= 0.75).

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ