การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลในจังหวัดนครปฐม

Main Article Content

ฐิติชัย อธิคมกุลชัย วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบการดำเนินการของธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิล 2) คุณลักษณะของเจ้าของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ 3) กลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็น ผู้ประกอบการ พนักงานและลูกค้า ที่ดำเนินธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลในจังหวัดนครปฐม

            ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบในการดำเนินธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลในจังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้แยกวัสดุรีไซเคิล เป็นกลุ่มที่คัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เช่น ผู้คัดแยกขยะแม่บ้าน พนักงาน อบต. 2) กลุ่มพ่อค้าคนกลางรับซื้อวัสดุรีไซเคิล เป็นกลุ่มจำพวกรับซื้อขยะรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิด เช่น ซาเล้ง กลุ่มรถกระบะรับซื้อขยะรีไซเคิลและอีกกลุ่มคือ กลุ่มพ่อค้าคนกลางรับซื้อวัสดุ รีไซเคิล เช่น ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล 3) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มที่มีการลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท มีการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ซึ่งโรงงานเหล่านี้จะทำเฉพาะอย่าง โดยร้านรับซื้อขยะ รีไซเคิลทำการแยกเพื่อส่งต่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทำการรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ 2) คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิล ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และลูกค้า มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น เรียนรู้จริงกับงานที่ทำและกล้าตัดสินใจในการลงทุน และมีความรักต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนความภูมิใจในอาชีพ 3) การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลในจังหวัดนครปฐมพบว่า มีความหลากหลายและต่างกัน เช่น การเพิ่มมูลค่าในการคัดแยกวัสดุ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดราคาและการสร้างพันธมิตรเครือข่าย มาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจรับซื้อขยะ รีไซเคิลเพื่อสร้างความได้เปรียบกว่าคู่แข่งขัน

            ผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลว่าต้องมีรูปแบบและคุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน จะได้ประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

Abstract

               The purposes of this research paper was to study the (1) model for operation of the trading waste material recycle business (2) Characteristic of successful entrepreneur (3)    business strategy to create business advantage. The researchers collected data from the document and the electronic media. With the in-depth interview with semi-structure. And participatory observation and no part with the informant was entrepreneurs, employees and customers. The trading waste materials recycle in Nakhonpathom Province.

               The results showed that the 1) model in the trading waste material recycle in Nakhonpathom Province is divided into 3 group was 1. The separated material value .The bulk of the garbage sorting at source, such as those in the trash housewife tao 2. The middlemen buy material recycle .The bulk of the junk from sources such as salang group truck purchase and another group. The middlemen, purchase of materials recycle, such as the junk shop was 3. The factory, as a group with investment not less than 1 million. The machinery and technology used in production .The factory will do these specific only product. The junk shop was separated to be delivered to the factory for the recycling 2) characteristics of entrepreneur purchase must be faithful to their customers. Diligence, patience, determination learn to work and to make decision on investment and the affection on environment as well  as the pride  in the profession 3) to create the competitive advantage of trading waste material recycle business in Nakhonpathom  were diverse and different ,such as value added in the separation of materials. The application of technology, human resource management ,the pricing and an alliance network , Application of solid waste materials to create business advantage over competitors.

               Researchers hope the results this time  Will be useful to those interested and guidelines for the waste recycling business that must have the form and characteristics of an entrepreneur .As well as the strategy used to create competitive advantage will have  business can sustainable 

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ