กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำดื่มท้องถิ่นในเขต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

ภูวนารถ ถาวรศิริ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำดื่มท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำดื่มท้องถิ่น 3) เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำดื่มท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำดื่มในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มลูกค้าในท้องถิ่น และกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า วิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการศึกษา และนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนา

                    ผลการศึกษาพบว่า 1) การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำดื่มท้องถิ่น พบว่า เป็นการบริหารจัดการแบบครอบครัว โดยอาศัยคนในครอบครัวเป็นผู้ดำเนินธุรกิจในส่วนงานต่างๆ และจัดจ้างลูกจ้างเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนของการผลิตและการขนส่ง และให้ค่าตอบแทนตามรัฐบาลที่ได้กำหนดค่าแรงขั้นต่ำเอาไว้ โดยแหล่งที่ตั้งของสถานประกอบการจะเป็นแหล่งชุมชนที่เป็นที่พักอาศัยของผู้ประกอบการ ลักษณะการค้าขาจะเปิดควบคู่กับการขายหน้าร้าน และควบคู่กับธุรกิจค้าส่งน้ำดื่มประเภทอื่นๆ 2) การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำดื่มท้องถิ่น พบว่า สามารถแบ่งออกเป็นในระดับมหภาค ประกอบไปด้วยประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและกฎหมาย และเทคโนโลยี ระดับจุลภาคประกอบไปด้วยด้านคู่แข่ง ผู้จัดหาวัตถุดิบ และผู้บริโภค ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด 3) ศึกษากลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำดื่มท้องถิ่น พบว่า ผู้ประกอบการได้ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s เป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน การบริหารความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้ามาใช้ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ทางการตลาด สามารถดำเนินธุรกิจให้มีความอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำดื่มท้องถิ่น และสามารถเข้าถึงและครองใจผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ : กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด, ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำดื่มท้องถิ่น

 

Abstract

            This research are to study the object to 1) study local drinking water business in Ampur Muang area of Kanchanaburi province 2) study and analyze market environment of local drinking water entrepreneur 3) study the survival adaptation strategy of local drinking water business entrepreneur in Ampur Muang area of Kanchanaburi province as an In-depth interview from selecting a specific sample group, the main informant group such as local drinking water business entrepreneur in Ampur Muang area of Kanchanaburi province, customer group and local restaurant entrepreneur by gathering data and verify the completeness of data by using Triangulation, analyze the content, conclude and present the research result in description form.

               This research are study results to  1) study the local drinking water business is a family business managed by a family member in each section and employed an employee in the production and delivery section and paid the wages follow the minimum wages per government standard. The location of the business is in the community residence area of the entrepreneur, the business parallel with shop front selling and wholesale of other drinking water products 2) study and analyze market environment of local entrepreneurs local drinking water found that can be divided into macro environment level such as demographics, economic, socio-cultural, laws, politicals and technology. At The micro environment level is consists of competitors, suppliers and consumers which affecting to business operation and strategies adaptation to survive. 3) study the survival adaptation strategy of local drinking water business entrepreneur found the entrepreneur use 4P’s as a main strategy of the business, Differentiation strategy, Niche Marketing, Customer Relationship Management (CRM) and Corporate Social Responsibility (CSR) together with the marketing strategy and able to enduring the business and earn an income with long term profit, able to approach to the consumer and become their favorite.

 

Key word: The Adaption Strategy for Survival, Local Drinking Water Business Entrepreneur

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ