การพัฒนาคุณภาพการให้บริการระบบรักษาความปลอดภัย บริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Main Article Content

ภาคภูมิ รักเกียรติยศ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะการให้บริการของบริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จำกัด 2) ศึกษาคุณภาพการให้บริการของบริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จำกัด 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของบริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จำกัด 4) หาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จำกัด ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ และลูกค้าผู้ใช้บริการของบริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจำนวน 19 คน โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และเปรียบเทียบหาข้อสรุป แล้วนำเสนอในรูปแบบการพรรณนาความ 

                    ผลการศึกษาพบว่า บริษัทมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท เน้นความรวดเร็ว ถูกต้องและให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ อีกทั้งบริษัทยังได้รับความน่าเชื่อถือไว้วางใจในด้านคุณภาพการให้บริการเนื่องจากความเป็นมืออาชีพ มีการติดต่อสื่อสารและเอาใจใส่ในการให้บริการ ทำให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังพบกับปัญหาด้านทักษะความรู้ความชำนาญในการให้บริการเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ปัญหาการแข่งขันในด้านราคาการให้บริการกับคู่แข่งทางการค้าซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญในกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีขนาดเล็ก รวมไปถึงการผลัดเปลี่ยนพนักงานบ่อยทำให้เกิดปัญหาในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดีอีกด้วย จากผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัท โดยการทำสัญญาคู่ค้ากับตัวแทนจำหน่ายรายต่างๆ เพื่อที่จะได้มีสินค้าพร้อมตลอดเวลา ลดปัญหาระยะเวลาในการจัดส่งและที่สำคัญได้อุปกรณ์ในราคาที่ถูกกว่า รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์และสนับสนุนการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ: การให้บริการ / คุณภาพการให้บริการ / ระบบรักษาความปลอดภัย

 

Abstract

                    The purposes of this research were to study on the pattern and nature of service, Quality of Service, The problems and obstacles in the service, and to find ways to improve the quality of services, Chubb (Thailand) Limited. In order to collect data from Executives, Employees and Customers of Chubb (Thailand) Limited in Bangkok and its vicinity, by used the in-depth interviews on total of 20 people.

                    The results indicate that Chubb (Thailand) Limited has a clear procedure for the implementation of the principles of corporate ethics, focusing on speed and give priority to the needs of the customer as an important principle. Moreover, the company has also been reliability in the quality of service because of the professionalism, has communication and empathy services. It can respond to the problems and resolve the situation quickly. But it’s also encounter problems with the skills, knowledge and expertise in providing new technologies and the competitive in price service with competitors, which are important limitations in small group user services, including changing employees often causes problems in contact with customers to the service. The study results and recommendations can be used as a guide in the development of the company's service quality. By contracting is partner with the dealer. In order to have a product ready at all times. Reduce the length of the shipping and at a cheaper price. Include had the experts take care of installing the device and supports employee training and understanding to be able to use the device properly and efficiency.

Key words: SERVICE / QUALITY OF SERVICE / SECURITY SYSTEM

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ