ผลการเรียนด้วยอีเลิร์นนิงโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E วิชาชีววิทยา ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

ญดา ลือสัตย์

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E วิชาชีววิทยา  เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E วิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ ก่อนเรียนและหลังเรียน และ3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยอีเลิร์นนิงโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E วิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จำนวน 35 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

               เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  2) แผนการจัดการ เรียนรู้การเรียนด้วยอีเลิร์นนิงโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 3) บทเรียนอีเลิร์นนิงโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 4) แบบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยอีเลิร์นนิงโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent  Samples

            ผลการวิจัย  พบว่า 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้  7E คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่

มีต่อการเรียนด้วยอีเลิร์นนิงโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7Eอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.61, S.D.=0.53) และพบว่าด้านที่มีค่าระดับดีมากเป็นอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมาคือด้านรูปแบบ และด้านเนื้อหาเป็นลำดับสุดท้าย

 

Abstract

            The purposes of this research were: 1) to compare pretest and posttest of the ability of analytical thinking of Matthayomsuksa 4 students on e-Learning by using 7E learning cycle activities in Biology of reproduction and growth of animals. 2) to compare pretest and posttest of learning achievement of Matthayomsuksa 4 students on e-Learning by using 7E learning cycle activities in Biology of reproduction and growth of animals. And 3) to study opinion of Matthayomsuksa 4 students on e-Learning by using 7E learning cycle activities in Biology of reproduction and growth of animals. The sample consisted of 35 students of Matthayomsuksa 4 during the academic year 2014 of Amphawan Witthayalai School.

            The instruments of this research were: 1) a structure interview 2) a lesson plan of e-Learning by using 7E learning cycle activities  3) an e-Learning system by using 7E learning cycle activities  4) an analytical thinking evaluation form  5) the achievement test  and 6) the questionnaire on students’ opinion on e-Learning by using 7E learning cycle activities. The data analysis were percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D.) and t-test Dependent Samples. 

            The results of this research were as follows:

                1.  The differences of pretest and posttest of the ability of analytical thinking of  Matthayomsuksa 4 students on e-Learning by using 7E learning cycle activities was higher than before learning at the 0.01 level of significance.

                2.  The differences of pretest and posttest of the learning achievement of Matthayomsuksa 4 students on e-Learning by using 7E learning cycle activities was higher than before learning at the 0.01 level of significance.

                3.  Opinion of Matthayomsuksa 4 students on e-Learning by using 7E learning cycle activities was at the very good level. (  = 4.61, S.D. = 0.53)  The most valuable aspect was the aspect of learning activities. The second aspect was the format/ style of learning and teaching materials. The last aspect was the content.

                 4. Opinion of Matthayomsuksa 4 students on e-Learning by using 7E learning cycle activities is at the very good level. The most valuable aspect is the aspect of learning activities. The second aspect is the format/ style of learning and teaching materials. The last aspect is the content

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ