คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบการร้านค้า ในตลาดน้ำดอนหวาย จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการร้านค้า ศึกษาความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้ประกอบการจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้า และเพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการร้านค้าที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบการ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์ค่าเอฟ และวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณเพื่อทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านความมีนวัตกรรม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความก้าวร้าวในการแข่งขัน ด้านความสม่ำเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ และด้านความใฝ่ใจในความสำเร็จอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านความเป็นตัวของตัวเองและด้านความสม่ำเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ของผู้ประกอบการร้านค้าที่มีอายุต่างกัน มีคุณลักษณะของผู้ประกอบการต่างกัน ผู้ประกอบการที่มีข้อมูลระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน คุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านความก้าวร้าวในการแข่งขันและด้านความใฝ่ใจในความสำเร็จมีอิทธิพลทางบวกต่อความสำเร็จในการประกอบการ ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยนี้คือ ผู้ประกอบการต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านการบริหารจัดการ กรณีศึกษาต่างๆ เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จ

คำสำคัญ : คุณลักษณะของผู้ประกอบการ , ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ , ผู้ประกอบการร้านค้า

 

Abstract

            The purposes of this research were to study the store entrepreneur characteristic, to study the successful business operation of store entrepreneur, to compare the entrepreneur characteristics that are classified by personal factors of store entrepreneurs, to study the influence of entrepreneur characteristics on the successful business operation. A sample was 200 entrepreneurs. A tool to collect data was a questionnaire. Data was analyzed using an f-test and a multiple regression analysis for hypothesis tests. The results found that the opinion level of entrepreneur characteristic regarding autonomy orientation, innovativeness orientation, risk taking orientation, competitive aggressiveness orientation, stability and learning orientation and achievement orientation were high and very high levels. The results of hypothesis tests were found that autonomy orientation stability and learning orientation of store entrepreneur were significantly different according to age groups. A difference in education background of entrepreneur also showed the different entrepreneur characteristics. Competitive aggressiveness orientation and achievement orientation were a positive influence on successful business operation. This research has benefits for the entrepreneur. They have to learn more about managing their cases and others to efficiently operate and improve the response of customer need for successful of their own business.

Keywords : Entrepreneur Characteristic , Successful Operation , Store Entrepreneur

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ