มาตรฐานการดำเนินงานการผลิตอาหารภายใต้เครื่องหมายฮาลาลของผู้ประกอบการธุรกิจ อาหารในจังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

อารยา อายุบเคน วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะของธุรกิจอาหารภายใต้เครื่องหมาย

ฮาลาลในจังหวัดนนทบุรี  2) เพื่อศึกษามาตรฐานการดำเนินงานการผลิตอาหารภายใต้เครื่องหมายฮาลาลในจังหวัดนนทบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ รองประธานฝ่ายกิจการ      ฮาลาลในคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนนทบุรี ผู้ประกอบการธุรกิจการผลิตอาหารที่มีเครื่องหมายฮาลาลในจังหวัดนนทบุรีโดยธุรกิจการผลิตอาหารฮาลาลที่มีการดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องหมายฮาลาลมามากกว่า 2 ปี  ขึ้นไปและผู้บริโภคสินค้าที่มีเครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์โดยที่ผู้บริโภคเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและ        นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการศึกษาและนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความ

            ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบและลักษณะของธุรกิจอาหารภายใต้เครื่องหมายฮาลาล จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท โดยลักษณะเป็นธุรกิจที่ผลิตอาหารในการจัดจำหน่ายและเป็นผู้รับจ้างผลิต การบริหารการดำเนินงานเป็นระบบและแบบแผนตามโครงสร้างของบริษัท ซึ่งควบคุมการทำงานโดยผู้บริหารและหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานอาหารฮาลาลเป็นการบริหารการจัดการที่เน้นถึงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ          โดยเป็นการจัดการและควบคุมกระบวนการผลิต ซึ่งพบว่ามีการเตรียมความพร้อมในด้านการวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินงานกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล การดำเนินงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของการผลิตอาหารฮาลาลและเป็นการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานอาหารฮาลาลทุกประการโดยมีการปฏิบัติตามคู่มือ กฎระเบียบการดำเนินงานของพนักงานภายในองค์กรอย่างเคร่งครัดโดยเป็นความร่วมมือทั้งผู้ประกอบการและพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานการผลิตอาหารภายใต้เครื่องหมายฮาลาลโดยมาตรฐาน ฮาลาลเป็นการดำเนินงานเหมือนกับมาตรฐานคุณภาพอื่นๆเพียงแต่มีข้อกำหนดการตามบทบัญญัติ

ของศาสนาอิสลามเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจากการศึกษาผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพิจารณาด้านการบริหารจัดการในการวางกลยุทธ์การนำผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเข้าสู่ตลาดโดยที่เน้นถึงคุณภาพและประโยชน์ในการบริโภคทั่วไปโดยที่อาจไม่จำกัดเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น

คำสำคัญ : รูปแบบและลักษณะธุรกิจ, การดำเนินงาน, ฮาลาล

 

Abstract

            The purpose of this research 1) to study patern and characteristic of food business under the use of hallal mark in nonthaburi 2) to study the production standard of food under hallal mark in nonthaburi, to collect the information for this research, the interview of vice president of hallal industry in committee of Islamic of nonthaburi, trader under the mark of hallal in nonthaburi for those who run the business for more than 2 years and the consumer of hallal product whose religious is Islamic are conducted. and analyzing the gathered information, sum it up and present it in the form of  description

               The result shows patterns and characteristics of businesses under the hallal trade, registered as a company in the form of trader and as an product manufacturer, work management undergoes according to system of the company, controlled by manager and supervisor of each department, since the work process of hallal focus on production priotize for quality by control the process during the manufacturing, found that it is prepared for the work process of hallal procuction meet the hallal standard and work according to the manual, regulation of hallal by the valuntary of owner and employees makes the product meet the standard of hallal which is similar to other standard the only different is that it is contain the statute of islamic hence from this research manufacturer can use this information to consider make an input into marketing plan priortize the quality and nutrition of consumers not only muslim.                                                                                                            

Key words: pattern and characteristic of business, work process, hallal

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ