จารึกหันไชย: การศึกษาด้วยทฤษฎีอลังการ

Main Article Content

จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา อุเทน วงศ์สถิตย์

Abstract

บทคัดย่อ

            บทความชิ้นนี้มุ่งศึกษาอลังการที่ปรากฏในบทประพันธ์ภาษาสันสกฤตของ จารึกหันไชย ซึ่งเป็นจารึกภาษาสันสกฤตที่มีความยาวที่สุดในสมัยก่อนเมืองพระนคร จากการศึกษาพบว่า กวีใช้อลังการทั้งหมด 15 ชนิดในจารึก ซึ่งแสดงถึงความรู้ ความสามารถด้านภาษาสันสกฤตในระดับสูงของกวีในสมัยนั้น

Abstract

          This study aims to find out Alankara (poetic ornamentation in Indian poetics) in the text of Han Chei Inscription, the longest Sanskrit inscription in Pre-Angkorina period. The study shows that the poet, who composed the inscription, employed 15 kinds of Alankara. This confirms the high-level knowledge in the Sanskrit language of the author at the time.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ