การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554

Main Article Content

อรวรรณ บุญยฤทธิ์ ชวลิต ขาวเขียว ศศิธร ศิลป์วุฒยา ชินาพัจน์ ศรีวิลัย ภคมน เสงี่ยมจิตต์

Abstract

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ในภาพรวมของคณะโบราณคดี โดยใช้แนวคิดการประเมินแบบ CIPP Model ของ Daniel L.Stufflebeam กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา จำนวน 238 คน ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นปีแรกที่ใช้หลักสูตรปรับปรุงนี้ และในปีการศึกษา 2557 อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามนักศึกษาวิชาเอกและแบบสอบถามนักศึกษาวิชาโท การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

               1.  ในภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสาขาวิชาเอกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาโทพบว่า นักศึกษาทั้งสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาโทประเมินผลไปในทิศทางเดียวกัน คือมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อหลักสูตรแต่ละด้านในระดับมาก

               2.  ผลการประเมินด้านบริบท ปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการ และผลผลิต สรุปได้ดังนี้

                    2.1   ในด้านบริบท นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสัมพันธ์กับการเรียนการสอน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของหลักสูตร ในส่วนรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะโบราณคดี นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะในระดับมากทุกด้าน โดยด้านเนื้อหาในรายวิชามีความเหมาะสมกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  และด้านที่นักศึกษาแสดงความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้านการช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ วิธีคิดของนักศึกษา

                    2.2   ในด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านคุณลักษณะของตัวนักศึกษา คือ มีความสุภาพอ่อนน้อมและมีมารยาทต่อครูอาจารย์ และบุคลากร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การมีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่เรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน คือ ให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การปฏิบัติต่อนักศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาค

                    2.3   ในด้านกระบวนการ นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะของกรรมการบริหารหลักสูตร และด้านการบริหารหลักสูตร และระดับปานกลาง 1 ด้านคือสื่อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านคุณลักษณะของกรรมการบริหารหลักสูตร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานหลักสูตรให้เรียบร้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือมีความตั้งใจพัฒนาหลักสูตร ในด้านการบริหารหลักสูตร ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการบริหารจัดการหลักสูตรของภาควิชา ในด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสะดวกและรวดเร็ว ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือจำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อความต้องการ

                    2.4   ในด้านผลผลิต นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านทักษะทางปัญญา

               ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรนี้สมควรมีการดำเนินการเรียนการสอนต่อไป โดยควรมีการปรับปรุงบางส่วนตามข้อเสนอของนักศึกษา และปรับให้เข้ากับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อให้หลักสูตรนี้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม และให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของสถานศึกษาอื่น

Abstract

               This research aims to evaluate the fourth year students’ satisfaction towards the Bachelor of Arts Program at the Faculty of Archaeology, Silpakorn University, (revised 2011) by using the CIPP Evaluation Model. The population used in this research is 238 fourth year students. Questionnaires for students both major subject and minor subject were used as the tool. The data were analysed by using percentage (%), mean (), standard deviation (S.D.) and content analysis. The results of the research are as follows:

               1.  As a whole, the students are satisfied with the major programs of the Bachelor of Arts Curriculum with the average rate at a high level. When comparing the evaluation of major and minor students of the same subject, it was found out that the results are the same, that is, the average rate of the satisfaction of each aspect is at a high level.

               2.  The result of the evaluation in the aspects of Context, Input, Process and Product is as follows:

                    2.1   In the aspect of context, the average rate of satisfaction is at a high level. The item which has the highest average rate is the objective of the program relevant to the instruction and the item which has the lowest average rate is the suitability of the content of the program. In the aspect of general education courses provided by the faculty, the average satisfaction of the students is at a high level. The item which has the highest average rate is the suitability of the content with the program and the item which has the lowest average rate is that the courses help to develop the skills, knowledge and critical thinking.

                    2.2   In the aspect of Input, the average rate of satisfaction is at a high level.  On the part of student’s characteristics, the item which has the highest average rate is their being polite and having good manners to instructors and faculty staffs and the item which has the lowest average rate is having enough basic knowledge of the field studied. On the part of characteristics of instructors, the item which has the highest average rate is providing useful and suitable advices and the item which has the lowest average rate is treating students equally.

                    2.3   In the aspect of Process, the average rate of satisfaction is at a high level in 2 parts which are characteristics of persons in charge of the curriculum and administration of the curriculum and 1 part at an average level, which is the instructional media and learning environment. In the part of persons in charge of the curriculum, the item which has the highest average rate is the intention to administer the curriculum properly, and the item which has the lowest average rate is the will to develop the curriculum. In the aspect of administration, the item which has the highest average rate is quality assurance and the item which has the lowest average rate is the curriculum administration of the department. In the aspect of instructional media and learning environment, the item which has the highest average rate is the convenience and rapidity of the internet connection and the item which has the lowest average rate is the amount of classroom space is insufficient for the amount of space needed.

                    2.4   In the aspect of Output, the average rate of satisfaction is at a high level, the same as with other aspects.  The item which has the highest average rate is the interpersonal relationship and responsibility and the item which has the lowest average rate is the intellectual development.

                    This research indicates that the students are satisified with the Bachelor of Arts Program at the Faculty of Archaeology, Silpakorn University, (revised 2011). As a result, this program should be further conducted on the condition that some items should be improved according to students’ suggestions and be based on the Thai Qualification Framework for Higher Education (TQF: HEd) in order that the program suits the needs of learners and society, and has the same standard as programs in other institutions. 

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ