ทบทวนรูปแบบเจดีย์ทรงระฆังของอยุธยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 21 รูปแบบและการเชื่อมโยงกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์

Main Article Content

ประภัสสร์ ชูวิเชียร

Abstract

บทคัดย่อ

            เจดีย์ทรงระฆังในศิลปะไทยเป็นวิวัฒนาการสืบช่วงต่อลงมาจากสถูปของอินเดียสมัยโบราณที่ส่งมายังลังกาทวีปแล้วจึงมีการปรับปรุงรูปทรงผ่านกาลเวลามานับพันปี ดังนั้นจึงมักเรียกกันอีกชื่อว่าเจดีย์ทรงลังกา  เจดีย์แบบนี้สร้างขึ้นในดินแดนต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาพร้อมๆกับการเผยแผ่พุทธศาสนาจากลังกาเป็นกระแสใหญ่ในสมัยนั้น ก่อนที่จะเริ่มปรากฏในดินแดนไทยในราวพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา โดยเชื่อกันว่าสุโขทัยเป็นแว่นแคว้นแรกๆที่รับเอารูปแบบจากทางลังกามาก่อนแล้วจึงส่งต่อด้านรูปแบบให้กับอาณาจักรอื่นคืออยุธยา

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ