Return to Article Details ทบทวนรูปแบบเจดีย์ทรงระฆังของอยุธยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 21 รูปแบบและการเชื่อมโยงกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ Download Download PDF