การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

สุรัชสานุ์ รัตนวรรณ

Abstract

บทคัดย่อ

          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน            เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนผ่านบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ของนักเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน  เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ใน     การวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ  E1/E2n ค่าร้อยละร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องทัศนธาตุตาม แนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 81/88 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องทัศนธาตุตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากับ 0.05 คิดเป็นร้อยละ 88.5 3.ผลการปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ของนักเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 4.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องทัศนธาตุตามแนวคิด การวิจารณ์ ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

Abstract

          The research is aimed. 1) To study the development of multimedia instruction of Visual elements based on Gene A. mittler’s art criticism for students mathayom 1 in the first 80/80 2) the achievement before and after learning the development of multimedia instruction of Visual elements based on Gene A. mittler’s art criticism for students mathayom 1 to study the visual performance of students using lessons. The development of multimedia instruction of Visual elements based on Gene A. mittler’s art criticism for students mathayom 1 to study the satisfaction of using the development of multimedia instruction of Visual elements based on Gene A. mittler’s art criticism for study were students in the first semester of the first year High School in 2558. Under Saipanya School Bangkok statistical analysis of 40 E1 / E2 percentage points increase in the percentage of the mean and standard deviation, the researchers found. 1. the development of multimedia instruction of Visual elements based on Gene A. mittler’s art criticism  for students mathayom 1 Effective 81/88 2. The achievement of the students before class. And after learning of the use of the development of multimedia instruction of Visual elements based on Gene A. mittler’s art criticism  for students mathayom 1  for students who are first learning progress is 0.05 percent, 88.5  3. Performance of the visual arts. Students using the development of multimedia instruction of Visual elements based on Gene A. mittler’s art criticism for students mathayom 1 that one in very good shape. 4. Satisfaction students per lesson. the development of multimedia instruction of Visual elements based on Gene A. mittler’s art criticism  for students mathayom 1  with an average of 4.54, which is at the highest level. Consistent with the hypothesis It is suitable for electronic media in learning for students.

Keywords

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ