การรับรู้คุณค่าและความสำคัญของงานออกแบบ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ

กัลย์ธีรา สงวนตั้ง

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังเรื่องคุณค่างาน ออกแบบแก่คนไทย เพื่อการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านการออกแบบนิทรรศการที่อยู่ในความดูแลของภาครัฐ ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยมาจากการค้นคว้าเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และการออกแบบการสื่อสารในนิทรรศการ ผู้มีประสบการณ์ในสายอาชีพ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และการออกแบบ การสื่อสารในนิทรรศการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งเปิดและปิด (Pre-coded Question) และคำถาม แบบปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) เพื่อเก็บข้อมูลเรื่องแนวทางทางการจัดแสดงในนิทรรศการ ที่มีประสิทธิภาพและแบบสอบถาม พร้อมแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เข้าชมนิทรรศการ เพื่อเก็บข้อมูล พื้นฐาน ประสบการณ์การรับรู้ ความรู้สึก ประโยชน์ที่ได้รับ ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ เรื่องคุณค่าและ ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ จากการเข้าชมนิทรรศการที่ผ่านมา เชิงเปรียบเทียบ

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิเคราะห์ทำให้แบ่งนิทรรศการที่นำมาเป็น กรณีศึกษาได้ 2 ประเภท คือ นิทรรศการที่ได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ และนิทรรศการที่ไม่ได้รับ การออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ผู้เข้านิทรรศการ เรื่องการตระหนักรู้ เรื่องคุณค่า และความสำคัญของานออกแบบภายหลังเข้าชมนิทรรศการ โดยผลการวิเคราะห์ที่ได้ คือ นิทรรศการที่ได้รับ การออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวโน้มที่จะช่วยปลูกฝังให้ผู้เข้าชมเข้าใจคุณค่างานออกแบบได้ กล่าวคือ การออกแบบสามารถดึงดูดให้ผู้เข้าชมรู้สึกอยากเข้าชมนิทรรศการ รับรู้เนื้อหาและสิ่งที่ผู้จัดทำ ต้องการนำเสนอ ใช้เวลาและสนใจในการอ่านเนื้อหาในนิทรรศการ จดจำเนื้อหาและสิ่งที่นิทรรศการนำเสนอ และเข้าใจเรื่องความสำคัญของการออกแบบได้มากขึ้น

ผลสรุปของงานวิจัย สามารถสรุปได้ว่า นิทรรศการที่ได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวโน้มที่จะช่วยปลูกฝังให้ผู้เข้าชมเข้าใจคุณค่างานออกแบบ และเข้าใจเรื่องความสำคัญของการออกแบบ มากขึ้น โดยปัญหาที่สำคัญที่สุดของการดำเนินงานนิทรรศการในปัจจุบัน คือเรื่องการขาดแคลนงบประมาณ ในการออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการให้สวยงามและน่าสนใจ

 

Abstract

The purpose of this research is to reveal an importance of exhibition design under supervision of government in order to help implementing Creative Economy Policy efficiently.

The gathered data in this research derived from exhibition-design related publications as well as interviews with experienced exhibition design people.

The tools utilized in this research were interview and questionnaires. Interview was to collect data of an effective exhibition and museum design management. Questionnaires were used with exhibition visitors for gathering self-experience after exhibition visit.

The information analysis is divided into two sections:

1. Information from interview with the exhibition experts. The result of the analysis is finally divided into 2 types: effectively designed exhibitions and ineffectively designed exhibitions.

2. Information gathered from exhibition visitors’ interviews in terms of the Design. Aesthetic Perception Instilment through Museum or Exhibition Design is that well designed exhibitions tend to help visitors to understand design value. In other words, effective exhibition design can help visitors to better understand exhibition content and take longer time to read content provided in the exhibition. Also, good exhibition design helps creating memorable moment and finally makes visitors to better perceive design aesthetic.

In conclusion, efficiently designed exhibition is able to attract visitors and help them experience and learn from the exhibition more effectively and understand the meaning and value of design better. Unfortunately, the limited budget is considered as the main problem to create an effective designed exhibition.


Full Text:

PDF


Copyright (c) 2014 Veridian E-Journal (Graduate School,Silpakorn University)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN:1906 -3431
http://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal