ประมงพื้นบ้าน

จิรวัฒน์ จันทร์สว่าง

Abstract


บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มากทั้งทางน้ำ และทางบก เนื่องจากทะเล อ่าวไทยและ ทะเลอันดามันที่ติดชายฝั่งของไทย อาชีพประมงจึงเป็นอาชีพที่มีบทบาทและสำคัญ วิถีชีวิตที่ เรียบง่าย พอเพียง สงบ ประกอบภูมิปัญญาของชาวเล เป็นบ่อเกิดของเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ

เนื่องด้วยข้าพเจ้าเป็นคนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นแนว ยาว มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากร โดยเฉพาะปลา อาชีพชาวประมง จึงเป็นอาชีพหนึ่งที่มี บทบาท โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้าน เพราะใช้เรือเล็ก ใช้ คน2-3 คน ก็ออกได้และไม่ไกลจากชายฝัง โดย หาสัตว์น้ำจำพวกกุ้ง หอย ปู ปลา ในทะเล รายได้ที่ไม่แน่นอน พอกินพอใช้ ความเหน็ดเหนื่อยและ อดทนที่ต้องต่อสู้กับคลื่นทะเล และสภาพภูมิอากาศ ทุกวัน ความขยันจึงเป็นหัวใจหลัก เครื่องมือเครื่องใช้ ต่าง ๆ เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่สร้างและคิดขึ้นเองและยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน

ข้าพเจ้ามีความคุ้นเคยและประทับใจในภาพมุมมองต่าง ๆ วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งได้ สะท้อนถึงภูมิปัญญาของวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พอเพียง สงบสุข เป็นวิถีชีวิตที่ยังคงดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน มุมมองต่าง ๆที่ได้แสดงเอกลักษณ์เฉพาะ ทางด้านความงาม ที่แฝงไปด้วยร่องรอยของการดำเนินชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรมจึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวประมงพื้นบ้าน เป็นลักษณะวิถีชีวิตของคนไทย สมัยก่อน ที่เป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและมีความสุข ซึ่งต่างจากสังคมเมืองที่วุ่นวายในปัจจุบันนี้

จากแรงบันดาลใจดังกล่าวข้าพเจ้าจึงนำมาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ในมุมมอง ของข้าพเจ้าที่ต้องการสะท้อนภาพความงามที่แฝงไปด้วนแง่คิด ในวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านในรูปแบบความ งามที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้า วิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน

 

Abstract

There are many natural resources in Thailand. The sea is one of our abundant natural resources which the southern people along Thai bay and Andaman of Thailand earn for their living. As we know that the fishermen’s living are easy, sufficiency, peacefulness and their intelligence is also dominant.

I live in Prachuabkhirikhan, the province of the sea and long beautiful beach which has plenty of natural resources; especially fish, so there are a lot of fishermen here. The local people are fishermen because they can only use a small boat to sail around the coast. Although they can earn their money every time they are sailing in the sea, they have to fight with poverty, tiredness and unpredictable weather all the time. They have to adapt their background knowledge to invent the useful instrument to survive and use it in their career.

I am impressed with this career very much because of the easy, sufficiency, peacefulness life and knowledge to survive in every situation of these people. When I go to my hometown, I need to stay there for a long time. They are totally different. The fishermen Lifestyle is still go on. They manifested the unique beauty lifestyle and art of living. Thus, I would like reflect my inspiration through bas-relief ceramic sculpture and paint it to narrate the graceful story of the fishermen lifestyle.


Full Text:

PDF


Copyright (c) 2014 Veridian E-Journal (Graduate School,Silpakorn University)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN:1906 -3431
http://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal