Published: 2015-02-12

คำนำ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ฒ-ถ

การศึกษาผลกระทบการดำเนินงานของสถาบันการจัดเงินทุนชุมชน

ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, โกวิทย์ พวงงาม, จุรีวรรณ จันพลา, รณรงค์ จันใด

786-810

การประเมินประสิทธิภาพสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี

ประสพชัย พสุนนท์, สุดา ตระการเถลิงศักดิ์

811-835