Published: 2019-06-28

ใบรองปก

Veridian E-Journal Silpakorn University

คำนำ

Veridian E-Journal Silpakorn University

การพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษาโดยใช้สถานที่เป็นฐานเพื่อสร้างนวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรมชุมชนชานเมือง (Development of Place-Based Art Education Curriculum to Create Suburban Community Artistic and Cultural Innovations )

ประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล (Pratima Tunyaboontrakun), อภิชาติ พลประเสริฐ (Apichart Pholprasert), วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (Wirathep Pathumcharoenwattana)

1-18

แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ (A Guideline for Development Learning Resources on Operational Approach of Knowledge Box set)

กัมปนาท บริบูรณ์ (Gumpanat Boriboon), สถิดาพร คำสด (Sathidaporn Khomsod), สุวิมล อุไกรษา (Suwimon Ukraisa)

68-86

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับการศึกษาปฐมวัย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (The Study of Statuses of Multicultural Education Management for Early Childhood Education in Southern Border Provinces)

ฐิติกร ทองสุกใส (Titikorn Thongsuksai), เอกรินทร์ สังข์ทอง (Ekkarin Sungtong), ธีร หฤทัยธนาสันติ์ (Theera Haruthaithanasan), คณิตา นิจจรัลกุล (Kanita Nitjarunkul)

271-293

รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย กรณีศึกษา Tino Sehgal (A Form of Contemporary Art Creation; Tino Sehgal)

พรรัก เชาวนโยธิน (Pornrak Chowvanayotin), กมล เผ่าสวัสดิ์ (Kamol Phaosavasdi), เกษม เพ็ญภินันท์ (Kasem Phenpinant)

588-605

ประวัติศาสตร์และคุณค่าทางอารยธรรมสมัยทวารดี (Historical Ecology And Dvaravati Civilization)

พระครูโสภณวีรานุวัตร นิคม เกตุคง (Phrakhrusophonweeranuwat), พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (Phrakhru wiboonjetiyanurak), เอกมงคล เพ็ชรวงษ์ (aekmongkol phetchawong)

606-623

โมเดลการส่งเสริมการผลิตไก่เบตงเชิงธุรกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (The Extension Model of Betong Chicken Production for Business in Three Southern Border Provinces)

มงคล คงเสน (Mongkon Khongsen), เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ (Chalermsak Toomhirun), จินดา ขลิบทอง (Jinda Khlibtong), พรรณวดี โสพรรณรัตน์ (Panwadee Sopannarath)

686-704

การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา (An Analysis of Good Governance in Buddhism)

สินีนาถ ฉลาดล้น (Sineenart Chalatlon), สุกิจ ชัยมุสิก (Sukit Chaimusik), มานะ วงศ์จิตรบุญตา (Mana Vongjitbunta), ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล (Phunthipra Tharaphibarn), ฐานิกา บุษมงคล (Thanika Busmongkhol)

900-914

ภาวะผู้นำที่ดีในยุคไทยแลนด์ 4.0 (The Buddha’s concept of leadership & Thailand 4.0)

พระครูสุนทรวัชรกิจ (Phrakhrusunthonwatcharakit), เอกมงคล เพ็ชรวงษ์ (Aekmongkol Phetchawong)

967-982

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Model of Educational Management for Developing Quality of Private Higher Education Institutes)

จักรพันธ์ ชัยทัศน์ (Chakkaphan Chaithat), โสภา อำนวยรัตน์ (Sopa Umnuayrat), สันติ บูรณะชาติ (Santi Buranachart), น้ำฝน กันมา (Namfon Gunma)

1112-1133

ความเพียงพอของการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการเกษียณอายุ (The Adequacy of Savings in Provident Funds for Retirement)

สุนทรี เหล่าพัดจัน (Suntharee Lhaopadchan), นพเก้า เรืองสมบัติ (Noppakoaw Raungsombut), พรอนงค์ บุษราตระกูล (Pornanong Busaratragoon), รัฐชัย ศีลาเจริญ (Ruttachai Seelajaroen), รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น (Roongkiat Ratanabanchuen), อนิรุต พิเสฏฐศลาศัย (Anirut Pisedtasalasia), ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ (Narongrid Asavaroungpipop)

1188-1205

โครงการออกแบบเครื่องประดับอวยพร จากสัญลักษณ์มงคลแบบจีน (Chinese blessing jewelry)

จารุทัศน์ กาญจนอักษร (Jarutuch Kanchanaaksorn), วรรณวิภา สุเนต์ตา (Vanvipha Suneta)

1206-1226

ศักยภาพกลยุทธ์พันธมิตร: ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ (Strategic Alliance Competency: Causal and Effect)

กัลยา สว่างคง (Kanlaya Swangkong), วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (Viroj Jadesadalug)

1323-1346

Project Management of CISV International for Peace Education

Patcharapon Podamrongchai, Prasert Intarak, Nopadol Chenaksara

1390-1409