Published: 2015-01-09

คำนำ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ฐ-ณ

นาโนสปันจ์ : ระบบนาส่งยารูปแบบใหม่ Nanosponges: a novel drug delivery system

ทัศนีย์ เนินปลอด, พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ทัศนีย์ เนินปลอด, พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

ด-ป

แนวทางการพัฒนาถนนคนเดิน ตลาด 200 ปี ปราณบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, กอบกาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ, ภาวิณี สอาดศรี, วนชัย อุทินทุ

119-131

การสำรวจผู้ให้บริการในการใช้ยานอร์ทริปไทลีนเพื่อบำบัดผู้ติดบุหรี่

น้ำฝน ศรีบัณฑิต, ระพีพรรณ ฉลองสุข, สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย

561-572

ระบบแนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

พรพิมล มามีสุข, จันทนา จันทราพรชัย

894-903

ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยโรคข้าว

พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์, จันทนา จันทราพรชัย

904-913