Published: 2015-08-14

ใบรองปก

วารสาร Veridian e-journal

คำนำ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Veridian E-Journal Silpakorn University

จ-ญ

การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

จำรัส อินทลาภาพร, มารุต พัฒผล, วิชัย วงษ์ใหญ่, ศรีสมร พุ่มสะอาด

62-74

การบริหารจัดการศึกษาแบบรัฐร่วมเอกชน

กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา, นพดล เจนอักษร

95-108

แนวทางการดำเนินงานกรีนไอทีสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

ธรัช อารีราษฎร์, ละอองทิพย์ มัทธุรศ, มนต์ชัย เทียนทอง, ดุษณี ศุภวรรธนะกุล

215-228

การบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยหลักทศพิธราชธรรมในจังหวัดชุมพร

พระปลัดวรรณไชย มะยงค์, ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน, วรวิทย์ จินดาพล

351-366

รูปแบบและเครือข่ายการเสริมสร้างความดีภายใต้แนวคิดธนาคารความดี

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร), พระมหาประยูร โชติวโร

367-382

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย เขตภาคเหนือตอนบน

จิรภา ชมภูมิ่ง, อินทร์ จันทร์เจริญ, วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์

760-769

การสร้างสื่อนิทานเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมด้านความมีน้ำใจในเด็กปฐมวัย

ปิมปภา ร่วมสุข, ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์, นันทิยา ดวงภุมเมศ, ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์

903-922

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในสังคมอนานคต

วิเชียร สีหาบุตร, คณิต เขียววิชัย, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ

972-987

บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดไทยในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

พินิจ บุญเลิศ, อุทัย เลาหวิเชียร, จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, สุวรรณี แสงมหาชัย

1287-1309

การรับรู้หน้าที่พลเมืองดีของเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วสันต์ พรพุทธพงศ์, สุวุฒิ สุกิจจากร, ดิเรก ทองอร่าม

1331-1339

ความหมายของคำว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้าน

ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร, ฐิตาภา อินทปันตี, ปาริฉัตร หนูเซ่ง, นุชกานต์ กาญจนพันธุ์, สิริรัช ยาวิลาศ

1450-1460

พลังแห่งการเกิดดับของชีวิต

อดิศักดิ์ พัททองคำ

1534-1548

ภาคผนวก

วารสาร Veridian e-journal

1549-1553