Published: 2015-08-25

ใบรองปก

วารสาร Veridian e-journal

คำนำ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Veridian E-Journal Silpakorn University

จ-ฏ

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

นุจรี ภาคาสัตย์, ธีรัตม์ พิริยะพลิน

141-161

การรับรู้คุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะ

ณัชจารีย์กร สวัสดิ์มงคลกุล, ชุมพร มูรพันธุ์

1583-1594

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชลธิชา หอมฟุ้ง, บุษบา บัวสมบูรณ์, บำรุง ชำนาญเรือ, มณฑนา วัฒนถนอม, สมพร ร่วมสุข, อธิกมาส มากจุ้ย

1812-1823

การดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์

นุชจรี ศรีวิเชียร, กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์

2111-2122

เครื่องมือจำแนกพฤติกรรมบุคคล

สุนันทา ปานณรงค์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์

2290-2305

จารึกหันไชย: การศึกษาด้วยทฤษฎีอลังการ

จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, อุเทน วงศ์สถิตย์

2438-2444

โบราณคดีเมือง: แนวคิดและวิธีการ

กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์

2509-2525

หลักการบริหารที่ปรากฏในมหานิบาตชาดก

พระมหาญัญญ์คุปต์ เขตต์สิริวรกุล, นพดล เจนอักษร

2729-2749

ภาคผนวก

Veridian E-Journal Silpakorn University

3055-3059