"พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์": การศึกษามโนอุปลักษณ์และมุมมองของพสกนิกรไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9

Main Article Content

วรวรรณา เพ็ชรกิจ สุธาสินี ปิยพสุนทรา

Abstract

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์มโนอุปลักษณ์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยนำแนวคิดทฤษฎีมโนอุปลักษณ์มาศึกษาอุปลักษณ์ในภาษาที่พสกนิกรชาวไทยใช้เมื่อกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามสื่ออินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ และป้ายประกาศต่าง ๆ ผลการวิจัยพบรูปภาษาแบบอุปลักษณ์ที่หลากหลายซึ่งเป็นคำและวลีจาก 9 มโนทัศน์ที่แตกต่างกัน อุปลักษณ์เหล่านี้มีปรากฏใช้กันอย่างเป็นระบบและแพร่หลายโดยพสกนิกรหลายหมู่เหล่า และสะท้อน 9 มโนอุปลักษณ์ ได้แก่ 1) “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นเทพ” 2) “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพ่อ”  3)“ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นสิ่งที่ให้ร่มเงา” 4) “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นฝน”  5) “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นสิ่งที่ให้แสงสว่าง” 6) “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นครู” 7) “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพลัง” 8) “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นเสาหลัก” และ 9) “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นช่าง” มโนอุปลักษณ์เหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจความหมายของวลีที่ว่า “พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์” ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น


This research was conducted in order to honor His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej and disseminate knowledge on conceptual metaphor analysis and present it as an act of charity to His Majesty the late King Rama IX. This study examines metaphors used by Thais when referring to His Majesty King Bhumibol Adulyadej on the internet, in printed matter, and on billboards, based on the conceptual metaphor theory. The results revealed many metaphorical expressions that are words and phrases from nine different domains. They were systematically and ubiquitously used by different groups of Thai people and could reflect nine different conceptual metaphors: 1) "King Rama IX is a god",  2) "King Rama IX is a father", 3) "King Rama IX is a shelter", 4) "King Rama IX is rain", 5) King Rama IX is a luminary",  6) "King Rama IX is a teacher", 7) "King Rama IX is a pillar", 8) "King Rama IX is a force", and 9) "King Rama IX is a craftsman.’ These conceptual metaphors help us to better understand the meaning of the phrase, “being more than a King”.


 

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ