"จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช": พระมหากษัตริย์ผู้ทรงบทบาทของพระวิษณุ

Main Article Content

สุภาพร พลายเล็ก

Abstract

            บทความนี้มุ่งศึกษาที่มาของคติความเชื่อเรื่อง “พระมหากษัตริย์คืออวตารของพระวิษณุ” ซึ่งเป็นความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน  และศึกษารูปแบบของคติความเชื่อดังกล่าวที่นำมาใช้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  นอกจากนั้นยังศึกษาบทบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีลักษณะสอดคล้องกับบทบาทของพระวิษณุ จนทำให้เกิดการยอมรับนับถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคืออวตารของพระวิษณุ


            ผลการศึกษาพบว่าคติความเชื่อเรื่อง  “พระมหากษัตริย์คือองค์อวตารของพระวิษณุ” เป็นคติความเชื่อเกี่ยวกับพระวิษณุซึ่งเกิดขึ้นในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูที่คนไทยยอมรับนับถือ สืบทอดและปรากฏคติความเชื่อนี้ในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตั้งแต่ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในพระราชพิธีต่างๆ ระหว่างที่ทรงครองราชย์ จนกระทั่งถึงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บทบาทที่ทรงได้รับการยอมรับว่าเป็นอวตารของพระวิษณุ ก็คือ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตลอดการครองราชย์ 70 ปี


                This article explores the source of the belief that “The king is the incarnation of Vishnu,” which is still prevalent in the Thai society nowadays and to explore various forms of belief that are adopted to honor His Majesty King Bhumibol Adulyadej. It also studies the shared characteristics and roles  between King Bhumibol Adulyadej and Vishnu, which leads to a widely recognised belief that His Majesty King Bhumibol Adulydej is the incarnation of Vishnu.


               The study found that the belief that "The king is the incarnation of Vishnu" arose from Brahman-Hindu religion, which the Thai people maintain and use to honor His Majesty King Bhumibol Adulyadej. Those beliefs include the ideas behind the performance of the Coronation, as well as those ideas concerning various ceremonies conducted during his reign and at the royal burial ceremony. The belief about the King being Vishnu’s incarnation arose from the fact that he observes the ten principles of the righteous King, eliminating people’s suffering and solving problems throughout his seventy-year reign.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ