คำนิยมในนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมา: การศึกษาโครงสร้างและลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม

Main Article Content

พรทิพย์ เฉิดฉินนภา

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างของคำนิยมในนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมาโดยใช้แนวคิดอัตถภาควิเคราะห์ ตลอดจนศึกษาลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนจากคำนิยม ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คำนิยมที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมา จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม ปี 2544 จำนวน 47 ฉบับ จากนวนิยาย 48 เล่ม ผลการศึกษาพบว่าคำนิยมในนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมาประกอบด้วย 5 อัตถภาค คือ อัตถภาคการแถลงสาร  อัตถภาคการชื่นชม อัตถภาคการขอบคุณ อัตถภาคการอวยพร และอัตถภาคการเชิญชวน โดยอัตถภาคการแถลงสารและอัตถภาคการชื่นชมมีลักษณะเป็นอัตถภาคหลัก ในขณะที่อัตถภาคการขอบคุณ อัตถภาคการอวยพร และอัตถภาคการเชิญชวนเป็นอัตถภาคเสริม สำหรับลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยที่สะท้อนผ่านคำนิยมในนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมา ได้แก่ วัฒนธรรมการแสดงความชื่นชมยินดีและการอวยพรในสังคมไทย และการขอบคุณในสังคมไทย


The objectives of this article are to study the generic structure of the appreciations in the novel PETCH PRA UMA using move analysis, and the socio-cultural aspects found in the appreciations. The data were collected from 47 appreciations from 48 books of PETCH PRA UMA printed by NA BAANWANNAGUM PUBLISHING in 2001. The result shows five moves: announcing move, appreciation move, thanking move, blessing move, and persuasion move. The announcing move and appreciation move are conventional moves whereas the thanking move, blessing move, and persuasion move are specific to the context. Regarding socio-cultural aspects, the appreciations reveal some Thai cultural norms such as appreciation and blessing behavior and thanking behavior in Thai society.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ