กลวิธีทางภาษาที่หนังสือพิมพ์ไทยใช้ในการนำเสนอกลุ่มชาติพันธุ์โรฮีนจา

Main Article Content

กัญชลิกา ตรีกลางดอน ศิริพร ปัญญาเมธีกุล

Abstract

            บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษากลวิธีทางภาษาที่หนังสือพิมพ์ไทยใช้ในการนำเสนอกลุ่มชาติพันธุ์โรฮีนจา โดยศึกษาจากการรายงานข่าวชาวโรฮีนจาจากหนังสือพิมพ์ 4 รายชื่อ คือ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด และคมชัดลึก เป็นการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวทางการศึกษาโครงสร้างระดับจุลภาคของฟาน เดค (Van Dijk, 1991) ผลการวิจัยพบว่าหนังสือพิมพ์ไทยเลือกใช้กลวิธีทางภาษาในการรายงานข่าวชาวโรฮีนจา 3 กลวิธีหลัก ได้แก่ 1) กลวิธีทางความหมาย 2) กลวิธีทางรูปแบบภาษา และ 3) กลวิธีอุปลักษณ์ จากการวิเคราะห์พบว่าหนังสือพิมพ์นำเสนอชาวโรฮีนจาออกมา 2 มุมมอง คือ ชาวโรฮีนจาเป็นกลุ่มคนที่มักสร้างความเดือดร้อน ส่งผลให้ไม่มีประเทศใดต้องการรับดูแล ส่วนอีกมุมมองหนึ่งนำเสนอว่าชาวโรฮีนจาเป็นกลุ่มคนที่มีความทุกข์ยากลำบาก ต้องการความช่วยเหลือ  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสื่อหนังสือพิมพ์พยายามนำเสนอชาวโรฮีนจาแก่ผู้อ่านในมุมมองด้านลบ อีกทั้ง พยายามถ่ายทอดทัศนคติ ความคิดดังกล่าวไปสู่ผู้อ่านผ่านกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าว ดังนั้นผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณและรับข้อมูลข่าวสารด้วยใจเป็นกลาง เพื่อจะได้ไม่ถูกสื่อชักจูงและครอบงำ


            This research aims to study language strategies which Thai newspapers use to portray the Rohingya people by analyzing news reports about the Rohingya from four Thai daily newspapers; Thairath, Daily News, Khaosod, and Komchadluek. This critical analysis adopts the microstructures study proposed by Van Dijk (1991). The research results show that Thai newspapers use three main language strategies to portray the Rohingya including 1) meaning, 2) style, and 3) metaphor. From the analysis, Thai newspapers portray Rohingya people in two ways: the first is that Rohingya people often cause trouble, leading to no further formal assistance from any countries and the other is the Rohingya people suffer, are in distress, and need help. It can be seen that newspapers attempt to portray Rohingya negatively and convey such attitudes and opinions to the readers through various news reporting strategies. In order to avoid the control and propaganda of the media, reader discretion is advised.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ
Author Biography

กัญชลิกา ตรีกลางดอน, สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-