นามนัยในภาษาไทย

Main Article Content

ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

Abstract

บทความวิชาการนี้มุ่งทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับนามนัย และรวบรวมการใช้ถ้อยคำนามนัยในภาษาไทยทั้งที่ปรากฏในวรรณกรรม บทกวี บทเพลง และภาษาทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งสำนวน การสนทนา ภาษาข่าว โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดทางภาษาศาสตร์ปริชาน (Cognitive Linguistics) ที่นักภาษาศาสตร์หลายๆ คนได้นำเสนอไว้ในบทความ ตำรา หนังสือ ต่างๆ อาทิ ของเลคอฟฟ์และจอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 1980), ราดเดน และโคเวคเซซ (Gunter Radden, Zoltan Kovecses, 1999), ฟรานซิสโก และลอเรน่า (Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez and Lorena Pérez Hernández, 2003), โคเวเซซ (Zoltan Kovecses, 2004), ฮิลเปอร์ (Martin Hilpert, 2006), ดาวนิ่งและมูยิค (Laura Hidalgo Downing and Blanca Kraljevic Mujic, 2013) ลิตเติลมอร์ (Jeannette Littlemore, 2015) จากการศึกษารวบรวมพบถ้อยคำนามนัยในภาษาจำนวนมากซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นชนิดต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ดังที่กล่าวมา การศึกษานามนัยในภาษาไทยครั้งนี้เป็นกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาที่มีต่อสิ่งต่างๆ


This article aims to review the existing literature on metonymy and compile a list of metonymic expressions in Thai literary works, songs, everyday language, idioms, dialogues, and news. The frameworks of cognitive linguistics proposed by Lakoff and Johnson (1980), Gunter Radden and Zoltan Kovecses (1999), Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez and Lorena Pérez Hernández (2003), Zoltan Kovecses (2004), Martin Hilpert (2006), Laura Hidalgo Downing and Blanca Kraljevic Mujic (2013) and Jeannette Littlemore (2015) will be adopted. The results show that metonymies can be categorized based on the taxonomies proposed by linguists, which reflects the concepts and system of thinking language users have.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ