คำสอนและกลวิธีการสอนในเรื่องนางนพมาศ

Main Article Content

สุปาณี พัดทอง

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวรรณคดีเรื่องนางนพมาศ ในด้านกลวิธีการสอนและคำสอน  รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบคำสอนในเรื่องนางนพมาศกับคำสอนในวรรณกรรมคำสอนเรื่องอื่น  ผลการศึกษาพบว่า ในด้านกลวิธีการสอน เรื่องนางนพมาศใช้กลวิธีการสอนที่น่าสนใจ ได้แก่ การสอนแบบตรง  การสอนแบบอุปมาลักษณะ  และการสอนแบบนิทานอุทาหรณ์  โดยสร้างให้นางนพมาศเป็นต้นแบบพระสนมในอุดมคติทำหน้าที่เป็นผู้สอน  ในด้านคำสอนพบว่าคำสอนในเรื่องนางนพมาศมิได้เป็นเพียงคำสอนหลักทางความประพฤติของสตรีผู้เป็นนางสนมกำนัล แต่ยังปรากฏคำสอนหลักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับคนทั่วไปในสังคม  และหลักในการรับราชการ ซึ่งตรงกับคำสอนเกี่ยวกับการรับราชการที่ปรากฏในคำสอนชาย หลักคำสอนเหล่านี้เป็นแนวทางความประพฤติที่สังคมไทยนิยมใช้สืบมาช้านาน  โดยมุ่งให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ประพฤติตาม ดังปรากฏในวรรณคดีคำสอนเรื่องสำคัญหลายเรื่อง


                This article aims to study the literature of “Nang Noppamas” in terms of teaching techniques and didactic content.  Furthermore, the objective is to compare the didactic content in “Nang Noppamas” with that of other didactic literature. The results indicate that there are direct, metaphorical, and apological teaching techniques presenting Nang Noppamas as an ideal helpmeet whose performance was like a teacher.The didactic contents were not merely presenting the ideal behavioral norms of a woman who is a king’s helpmeet. They also appear as the core teaching contents suitable for other people in society, especially for men in royal service. These behavioral norms are the guidelines that became conventional beliefs in Thai society for happiness and prosperity and have appeared in many other significant works of didactic literature.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ