บทคร่ำครวญในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่

Main Article Content

นพวรรณ งามรุ่งโรจน์ นิตยา แก้วคัลณา

Abstract

          บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาบทคร่ำครวญที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและความสำคัญของบทคร่ำครวญ ตลอดจนศึกษาแนวคิดที่สื่อผ่านบทคร่ำครวญในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ โดยขอบเขตของการศึกษาผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะผลงานของ อังคาร กัลยาณพงศ์  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  สุจิตต์ วงษ์เทศ  คมทวน คันธนู  แรคำ ประโดยคำ และไพวรินทร์ ขาวงาม  การเลือกผลงานของกวีดังกล่าวเพราะมีลักษณะเด่นด้านการสืบทอดบทคร่ำครวญจากอดีตและนำมาปรับเปลี่ยนให้เข้าบริบททางสังคมและวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย


            ผลการวิจัยพบว่าลักษณะของบทคร่ำครวญในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่มีทั้งการเดินทางพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่ การร่ำไห้ การรำลึกถึงอดีตอันแสนสุข การนำสิ่งที่พบเห็นมาเป็นสื่อในการคร่ำครวญ และการคร่ำครวญในเชิงวิพากษ์วิจารณ์สังคม โดยมีพื้นฐานมาจากการคร่ำครวญของกวีในอดีต แต่กวีไทยสมัยใหม่ได้ขยายขอบเขตเนื้อหาของการคร่ำครวญในระดับปัจเจกบุคคลไปสู่สังคมโดยรวม ทั้งยังพบว่าบทคร่ำครวญใน กวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่มีความสำคัญเป็นสื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง และเป็นสื่อแสดงทัศนะของกวีที่มีต่อสังคม ธรรมชาติ และการเมือง ตลอดจนเอื้อให้กวีได้แสดงความสามารถทางการประพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจและเกิดจินตนาการร่วมรับรู้ความรู้สึกที่ซับซ้อนรวมถึงเข้าใจแนวคิดของกวีได้ดียิ่งขึ้น


 


            This research aims to study the characteristics and the importance of lamentation in modern Thai poetry, focusing on the works of Angkarn Kalayanapong, Naowarat Pongpaibul, Sujit Wongthes, Komtuan Kanthanu, Raekham Pradouykham and Phaiwarin Khao-ngam. The selected authors adopted the tradition of lamentation and modified it to comply with the modern society and culture.


            Results of the study show that lamentation in modern Thai poetry portrays many situations: exile from homeland, portraying crying, recalling happy memories, depicting complaint through things encountered and complaint with society criticized, based on depiction in complaint of the past poets. Modern Thai poets expanded the scope of lamentation from the individual to the general condition of society. In addition, lamentation in modern Thai poetry is an important means by which the poet expresses emotions, views toward society, nature, politics, and also expresses capabilities to compose poetry to deeply move readers to feel complex feelings, imagine along and understand the poet’s ideas.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ