สำนึกทางสังคมในกวีนิพนธ์ไทยในกระแสโลกสมัยใหม่

Main Article Content

นิตยา แก้วคัลณา

Abstract

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาสำนึกทางสังคมในกวีนิพนธ์ไทยในกระแสโลกสมัยใหม่อันเป็นช่วงท่ามกลางบริบทสังคมวัฒนธรรมที่อยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยศึกษาจากผลงานของกวีรุ่นใหม่ที่ผลงานแสดงมิติความสัมพันธ์กับบริบทของโลกสมัยใหม่เป็นตัวแทนของยุคสมัย

ผลการศึกษาพบว่า กวีไทยรุ่นใหม่สื่อแสดงให้เห็นสำนึกทางสังคมในบริบทของโลกสมัยใหม่สอดคล้องกับหมู่นักคิดที่ตื่นตัวในปัญหาของมนุษย์และสังคม รวมถึงปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทย ในประเด็นสำคัญ คือ การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกับการละเลยคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม การรักษาและกอบกู้คุณค่าทางจิตวิญญาณให้คงอยู่ท่ามกลางความผันผวนในกระแสบริโภคนิยม และมโนสำนึกของกวีต่อความขัดแย้งในสังคมไทยร่วมสมัย

The objective of this research is to studysocial consciousness in Thai poetry during the globalization era, focusing on works of modern poets. Considered as a testimony of the modern era, the modern poets’ works interrelate with the context of the modern world.

The result of this study indicated that modern Thai poets possessed the sense of social consciousness of the globalized period, and this trend corresponds with the ideas ofthinkers who are awakened to social and individual problems, as well as the conflicts in Thai society. The key issuesinclude: i) an increase in economic values and negligence of social and cultural values; ii) conservation and preservation of spiritual values among the fluctuations of consumerism; iii) social consciousness of poets dealing with the conflicts in contemporary Thai society.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ