ความเป็นเมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย

Main Article Content

ณัฐธิดา ศิริชัยยงบุญ นิตยา แก้วคัลณา

Abstract

บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาเมืองและวิถีชีวิตแบบเมืองที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยตั้งแต่พ.ศ.๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๗) ผลการศึกษาพบว่า กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยได้นำเสนอภาพเมืองที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคมในแต่ละช่วงเวลา สามารถแบ่งได้ ๓ ประเด็น ได้แก่ เมืองกับการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบท เมืองกับวิถีชีวิตแบบเมือง และเมืองกับมิติที่หลากหลาย โดยปรากฏทั้งในเชิงลบที่เป็นการตอกย้ำภาพเมืองที่เป็นแหล่งรวมปัญหา และในเชิงบวกที่เมืองได้สร้างพื้นที่แห่งการต่อรอง เพื่อรองรับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ที่หลากหลายของคนเมือง ทั้งนี้ได้สื่อถึงเมืองที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

The objective of this study is to explore the representation of city and city life in contemporary Thai poetry from 2530 BE until 2557 BE. The result shows that contemporary Thai poetry presents the image of the city in relation toits social contexts. Such epresentations can be divided in three main themes:the city and the changes of rural society, the city and urban life and the city in various visions. While the city is portrayed negatively as a place with a myriad of problems, it is also presented as positively as a place for negotiation, where various types of city identities are negotiated. It can be inferred that the city has continuously developed and changed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ