ความเชื่อที่สะท้อนจากชื่อเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ อรพัช บวรรักษา

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อที่สะท้อนจากชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลชื่อเรือยาวจำนวน ๓๐๕ ชื่อ ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ของลุ่มน้ำมูล - ชี ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ  สุรินทร์ และอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ผลการศึกษาพบว่า ชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสะท้อนให้เห็นความเชื่อ ๓ ประการคือ ความเชื่อเกี่ยวกับผีสางเทวดา ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา และความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล

This article aims to study Thai beliefs in Northeastern Thailand reflected by the naming practice of long boats. All data were collected from 305 names of long boats in 10 provinces of the Chi and Moon River Basin; Kalasin, Konkaen, Nakhonratchasima, Buriram, Mahasarakham, Yasothon, Roiet, Sisaket, Surin, and Ubonratchathani, from October 1, 2014 to March 31, 2015.  The author concludesthat the names of long boats in Northeastern Thailand reflect three beliefs: animistic beliefs, religious beliefs, and auspicious beliefs.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ