ภาพสะท้อนภาษาไทยถิ่นในสื่อมวลชน

Main Article Content

อรวี บุญนาค เก๋ แดงสกุล

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวล วิเคราะห์และตั้งข้อสังเกตการใช้ภาษาไทยถิ่นที่ปรากฏผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้แก่ ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ สื่อโฆษณา และสื่อหนังสือพิมพ์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสื่อมวลชนในการอนุรักษ์ภาษาไทยถิ่น อีกทั้งแสดงว่าภาษาไทยถิ่นอยู่ในสถานะใดในสื่อมวลชน สื่อมวลชนได้เลือกใช้ภาษาไทยถิ่นเป็นเครื่องมือในการสื่อสารในรูปแบบใดบ้าง และมีส่วนสำคัญในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นอย่างไร

จากการศึกษาพบว่า สื่อมวลชนมีวัตถุประสงค์ของการใช้ภาษาไทยถิ่นด้วยกัน ๖ ประการ คือ เพื่อการตลาด เพื่อสร้างความสมจริงของการนำเสนอสาร เพื่อเป็นจุดขายหรือสร้างความโดดเด่นในการนำเสนอสารของสื่อมวลชน เพื่อสร้างความสนุกหรือตลกขบขัน เพื่อสะท้อนความหมายแฝงในการตีความแนวคิดหลัก ในการนำเสนอสาร และเพื่อการอนุรักษ์ภาษาไทยถิ่นให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย 

เมื่อพิจารณาในประเด็นภาพสะท้อนภาษาไทยถิ่นและการสร้างอัตลักษณ์ พบว่า สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญต่อการนำเสนอภาพสะท้อนภาษาไทยถิ่นไปพร้อมกับการสร้างอัตลักษณ์ของคนในท้องถิ่นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นนั้นๆ เห็นการผลิตซ้ำวาทกรรมชุดเก่า ในลักษณะการกดทับภาษาไทยถิ่นและผู้ใช้ภาษาไทยถิ่น สังเกตได้จากเนื้อหาสารที่นำเสนอผ่านภาษาไทยถิ่น เช่น การสร้างความตลกขบขันจากความแปลกแยกแตกต่าง และ การประเมินค่าภาษาไทยถิ่นว่ามีศักดิ์ศรีน้อยกว่าภาษาไทยมาตรฐาน ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของภาษาไทยถิ่นและผู้ใช้ในด้านต่างๆ ทั้งความแปลกแยก ความเป็นที่น่าขบขัน ไม่น่าภาคภูมิใจ และความด้อยค่า

แต่อีกนัยหนึ่งภาษาไทยถิ่นในสื่อมวลชนก็มิได้ปรากฏเพียงแต่ภาพด้านลบเท่านั้น บ่อยครั้งที่สื่อพยายามสร้างวาทกรรมชุดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับและการเชิดชูภาษาไทยถิ่น ผ่านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ การนำเสนอแนวทางการใช้ภาษาไทยถิ่นที่ถูกต้อง การนำเสนอความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยถิ่น รวมไปถึงการใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการบันเทิงเป็นต้นแบบการใช้ภาษาไทยถิ่นให้กลุ่มคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและหันมาใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยไม่ขัดเขิน และไม่ดูถูกภาษาไทยถิ่นของตนเอง อาจกล่าวได้ว่า สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเชิดชูวัฒนธรรมทางภาษา โดยเฉพาะภาษาไทยถิ่นให้ยังคงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

This study aims to collect and analyze the use of Thai dialects in the media including television soap operas, films, advertisements, and newspapers, and draw some important implicationsin order to provide insight to the role of mass media in the preservation of Thai dialects, their stance and modes of representation in the media, and their essential contribution to the construction of the identity of their speakers. 

The results show six purposes for the use of Thai dialects in the media: for 1)  marketing purposes, 2) authenticity of communication, 3) distinctive representation 4) entertainment or humor, 5) implication in interpretation of the main messages, and 6) preservation of Thai dialects in society.

Regarding the reflection of Thai dialects and construction of identity, the media plays a crucial role in reflecting Thai dialects as well as creating of the identity of the local people who speak them. On the one hand, one can see the reproduction of the traditional discourse, which downgrades Thai dialects and their speakers through the caricature of Thai dialects for their otherness in order to produce comic effects. Similarly, the media also regard Thai dialects as lesser in dignity to the standard Thai language. Consequently, the identity of speakers of Thai dialects appears to be alienated, ridiculed, disgraced, and inferior.

On the other hand, there is not only negative reflection of Thai dialects in the media. The data shows that the media has often tried to create a new discourse to elevate the status of Thai dialects and to honor them through such means as public relations by various government offices, guidelines on how to use Thai dialects correctly, and educate about Thai dialects. This includes the reflection of celebrities (especially those in the entertainment industry) as role models for local speakers of Thai dialects (particularly youths) so that the speakers realize the importance of Thai dialects, communicate through them with pride, and not regard their own dialects with contempt. In summary, it can be said that the media play a significant role in upholding and preserving the cultural heritage of local Thai dialects in society.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ