การนำคำภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำซ้อนและคำซ้ำในภาษาไทย

Main Article Content

พรทิพย์ เฉิดฉินนภา อำนาจ ปักษาสุข

Abstract

การซ้อนคำและการซ้ำคำในภาษาไทยเป็นกระบวนการสร้างคำที่ทำให้เกิดคำซ้อนและคำซ้ำขึ้นใช้ในภาษา ประกอบกับทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีการนำคำภาษาอังกฤษมาใช้ในกระบวนการสร้างคำซ้อนและคำซ้ำ จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันมีการนำคำภาษาอังกฤษมาใช้สร้างเป็นคำซ้อนและคำซ้ำจำนวนมาก ลักษณะดังกล่าวทำให้เห็นว่าคำภาษาอังกฤษมีบทบาทต่อการใช้ภาษาไทยและใช้อย่างแพร่หลายจนสามารถนำมาใช้ในกระบวนการการสร้างคำในภาษาไทยได้

Synonymous compounds and reduplication are two types of word formation in Thai. Given an increasing influence from English, an influx of English words have been borrowed into Thai and interestingly, have undergone the two Thai word formation processes (synonymous compounds and reduplication). This implies that English lexis plays an increasingly crucial role and is adopted in the Thai word formation processes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ