วรรณวิทัศน์

วารสารวรรณวิทัศน์จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด และผลงานทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย

2.เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ และทรรศนะทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทยระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป

3.เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้เรื่องภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 16 (2016): NOVEMBER, ปีที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Table of Contents

บทบรรณาธิการ PDF
  (7)-(9)

บทความประจำฉบับ

สำนึกทางสังคมในกวีนิพนธ์ไทยในกระแสโลกสมัยใหม่ PDF
นิตยา แก้วคัลณา 1-23
ความเป็นเมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย PDF
ณัฐธิดา ศิริชัยยงบุญ, นิตยา แก้วคัลณา 24-46
การแต่งกาพย์ยานี 11ตามทัศนะของนายผี PDF
คำยวง วราสิทธิชัย 47-75
หนังตะลุงเมืองเพชร : การศึกษาเชิงบทบาทหน้าที่ PDF
สมบัติ สมศรีพลอย 76-100
กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๑๗-๒๔๕๓): การศึกษาจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์ PDF
สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ 101-134
ความเชื่อที่สะท้อนจากชื่อเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF
พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ, อรพัช บวรรักษา 135-160
ภาพสะท้อนภาษาไทยถิ่นในสื่อมวลชน PDF
อรวี บุญนาค, เก๋ แดงสกุล 161-191
การนำคำภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำซ้อนและคำซ้ำในภาษาไทย PDF
พรทิพย์ เฉิดฉินนภา, อำนาจ ปักษาสุข 192-205