ดิษโส, ธงชัย, นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thailand