วารสารมนุษยศาสตร์เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ จัดพิมพ์วารสารนี้เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ยินดีรับต้นฉบับผลงานวิชาการที่เป็นบทความวิจัย (research article) บทความวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัย (non-research academic article) บทความปริทรรศน์ (review article) หรือบทวิจารณ์หนังสือ (book review) ซึ่งเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อหาของบทความต้องเกี่ยวกับสาขาวิชามนุษยศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาษา ภาษาศาสตร์ การเรียนการสอนภาษา การแปล วรรณคดี คติชนวิทยา ศิลปะการแสดง ปรัชญาและศาสนา สื่อสารมวลชน ดนตรี ศิลปะ และการท่องเที่ยว

การโอนเงินเพื่อสมัครเป็นสมาชิกวารสารมนุษยศาสตร์

2016-09-14

การโอนเงิน/การจ่ายเงิน เพื่อสมัครเป็นสมาชิกวารสารมนุษยศาสตร์ และ/หรือซื้อวารสารมนุษยศาสตร์ โปรดทำการโอนเงินผ่านแบบฟอร์ม (ติดต่อขอรับแบบฟอร์มที่humanitiesku@gmail.com )โดยมีราคาระบุดังนี้ ค่าสมาชิกวารสารมนุษยศาสตร์ 240 บาท (ปีละ 2 ฉบับ), ค่าซื้อวารสารมนุษยศาสตร์ เล่มละ 100 บาท

Vol 24 No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560

Published: 2017-06-16

The Japanese Consumer: An Alternative Economic History of Modern Japan

สุพลธัช เตชะบูรณะ

375-387

View All Issues
Indexed in tci