วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการเป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ จัดพิมพ์วารสารนี้เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์วิชาการยินดีรับต้นฉบับผลงานวิชาการที่เป็นบทความวิจัย (research article) บทความวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัย (non-research academic article) บทความปริทรรศน์ (review article) หรือบทวิจารณ์หนังสือ (book review) ซึ่งเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อหาของบทความต้องเกี่ยวกับสาขาวิชามนุษยศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาษา ภาษาศาสตร์ การเรียนการสอนภาษา การแปล วรรณคดี คติชนวิทยา ศิลปะการแสดง ปรัชญาและศาสนา สื่อสารมวลชน ดนตรี ศิลปะ และการท่องเที่ยว

Vol 26 No 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน 2562

Published: 2019-05-10

A Rainfall Record

ปรีดี พิศภูมิวิถี

1-23

From “Snake” to “Human”, from “Human” to “Snake”

อรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร, ปฐม หงษ์สุวรรณ, ธัญญา สังขพันธานนท์

153-178

Enregisterment

มุจลินท์ สุดเจริญ

209-251

Thailand’s Current Situation Regarding Audio Description Service for Television Programs

ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์, สุภาภรณ์ ศรีดี, สันทัด ทองรินทร์

286-314

Repeated Domestic Destination among Thai Travelers Living in Bangkok

ศรัญญา โม่งประณิตร์, เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์

346-375

Applying Buddhist Principles to Solve the Problem of Rape in Thai Society

สูติรัตน์ พีรยาวิจิตร, ประยงค์ แสนบุราณ

376-399

Religious Culture in ASEAN

ประเวศ อินทองปาน

400-435

View All Issues

Indexed in tci