วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นวารสารทางวิชาการซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชน เผยแพร่แก่นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป มุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการในหน่วยงานราชการ หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้เสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ

Vol 9 No 6 (2017): ปีที่9 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

วารสารวิชาการทำหน้าที่เสมือนประตู ให้ผู้อ่านเข้าถึง การค้นพบใหม่ และงานวิจัยในพื้นที่ต่างๆ ศาสตร์ต่างๆ รวมทั้ง การบูรณาการศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง ด้วยจำนวนวารสารและบทความวิจัย จำนวนมาก ฐานข้อมูลวารสาร เช่น ISI และ Scopus จึงมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการกลั่นกรองคุณภาพ รวบรวมการอ้างอิง (Citation) และสามารถใช้สืบค้นเพื่อวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ตามคำสำคัญ หัวเรื่อง ปีที่เผยแพร่ ประเทศ และสถาบัน

ฐานข้อมูล TCI (Thai-journal Citation Index) โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มีการดำเนินการตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล นักวิจัยควรใช้ประโยชน์เพื่อการสืบค้นอย่างต่อเนื่องเป็นกิจวัตร ไม่เพียงในขั้นตอนการเขียนบทความเท่านั้น แต่รวมถึงในช่วงพัฒนาโจทย์เพื่อเสริม แนวความคิดใหม่บนงานที่มีมาก่อน และสามารถลดความ ซ้ำซ้อนของข้อเสนอโครงการวิจัย

Published: 2018-02-01

View All Issues

Indexed in tci