วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal)

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นวารสารทางวิชาการซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชน เผยแพร่แก่นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป มุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการในหน่วยงานราชการ หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้เสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 9, No 3 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 2) pdf
มนตรี สังข์ทอง, ประภาส กลับนวล, ศศินันท์ ศาสตร์สาระ, อามีนะห์ ไชยธารี, พรพิมล เชียรพิมาย 155-166
แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนสามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา pdf
ธารนี นวัสนธี, สุขุม คงดิษฐ์, วรรษา พรหมศิลป์, เบญจพร เชื้อผึ้ง, ธาริดา สกุลรัตน์, จุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์, บุญสมหญิง พลเมืองดี 167-177
การกลายเป็นเมืองของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา: กรณีศึกษา ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา pdf
ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์, พรรณยุพา นพรัก, ดารารัตน์ คำเป็ง, นิศาชล พรหมรินทร์, ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์, ณัฐฑรี สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์, กัญณภัทร วศะวัน 178-190
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะของชุมชนนาราชควาย จังหวัดนครพนม pdf
พัชญทัฬห์ กิณเรศ, นารถระพี นาคะวัจนะ 191-205
การปรับตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม จังหวัดอุบลราชธานี pdf
คมสันต์ ธงชัย, สุชาดามณี บุญจรัส 206-220
การพัฒนากรอบแนวคิดตนเองของนิสิตพยาบาลตามแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในฝึกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 pdf
ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร, เกสร วังวล 221-233