วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นวารสารทางวิชาการซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชน เผยแพร่แก่นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป มุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการในหน่วยงานราชการ หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้เสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ

Vol 9 No 4 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560

ความเกี่ยวข้องของอาหารกับชีวิตประจำวัน นำมาสู่งานวิชาการหลากหลายศาสตร์ ครอบคลุมทุกแง่มุม ความหลากหลายของพื้นที่ในมิติทรัพยากรและมิติสังคมวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถสืบค้น สังเคราะห์ จัดการความรู้ หรือ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ดังตัวอย่างงานที่เผยแพร่ผ่านบทความ 4 เรื่องจาก 4 ภาค 4 สถาบันการศึกษา ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับที่ 4 ของปีนี้

วารสารฉบับนี้ยังได้เผยแพร่ บทความด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นฉบับที่ 2 โดยผู้บริหารรุ่นใหม่ จากมหาวิทยาลัยที่รับทุนวิจัยมุ่งเป้าในแผนงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและ ชุมชน ซึ่งนำเสนอแนวคิดระบบการประเมินที่สามารถปรับใช้ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

Published: 2017-12-21

View All Issues

Indexed in tci