วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นวารสารทางวิชาการซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชน เผยแพร่แก่นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป มุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการในหน่วยงานราชการ หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้เสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ

Vol 10 No 1 (2018): ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

ความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตเป็นบุคลากรวิชาชีพต่างๆ ทำให้มหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมีองค์ความรู้และทรัพยากร ที่สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสุขภาวะชุมชน บทความทั้ง 6 เรื่อง ในเล่มนี้ แสดงถึง บทบาทของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เป็นภาคีที่ร่วมคิดร่วมทำตลอดกระบวนการ ทำให้งานวิชาการสามารถเข้าถึง เชื่อมโยงศักยภาพชุมชนและทุนทางสังคมได้อย่างแท้จริง เกิดนวัตกรรมที่อิงบริบทของพื้นที่ และ สร้างโอกาสการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Published: 2018-04-03

View All Issues

Indexed in tci