วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut’s Agricultural Journal)  นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความที่เผยแพร่ในวารสารได้ทางเว็ปไซต์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2560): มกราคม-เมษายน

เผยแพร่แล้ว: 2017-01-06

การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารและการเจริญเติบโตของหอยหอม (Cyclophorus fulguratus)

สยาม อรุณศรีมรกต, นิวุฒิ หวังชัย, สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ, สมเกียรติ จาตุรงค์ล้ำเลิศ

93-101

ดูเล่มทุกฉบับ