วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut’s Agricultural Journal)  นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความที่เผยแพร่ในวารสารได้ทางเว็ปไซต์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (2562): เมษายน-มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2019-06-28

การจำแนกชนิดและทดสอบการก่อโรคของเชื้อราสาเหตุโรคหัวและลำต้นเน่ามันสำปะหลัง

พรปวีณ์ ธิวัฒน์วรานิกุล, ภานุวัฒน์ มูลจันทะ, วรรณวิไล อินทนู, จินตนา อันอาตม์งาม

239-249

การสร้างเอนไซม์ของเชื้อราสาเหตุโรคทางใบของไม้ประดับ

อังค์วรา ดาราพาณิชย์, จุฬาลักษณ์ ตลับนาค, สุริยสิทธิ์ สมนึก, ถนิมนันต์ เจนอักษร

250-261

การใช้ประโยชน์น้ำเสียและกากตะกอนหม้อกรองจากโรงงานน้ำตาล ในการปลูกข้าวโพดหวาน

กนกภรณ์ ดอนเจดีย์, คณิตา ตังคณานุรักษ์, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

284-292

ผลของการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับซิลิคอนต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย

ยศพันธ์ สดคมขำ, ชัยสิทธิ์ ทองจู, จุฑามาศ ร่มแก้ว, ณภัทร กำธรสิริวิมล, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย

293-302

การศึกษาดินที่มีลักษณะรีดอกซ์ในบริเวณช่วงต่อระหว่างที่ลุ่มและที่ดอนของแอ่งโคราช

มัชฌิมา คำลอย, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, ณัฐพล จิตมาตย์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์

303-312

ลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่มีต่อเนื้อโคนมเพศผู้และโคกำแพงแสนเพศผู้ขุน

คงปฐม กาญจนเสริม, ภูมพงศ์ บุญแสน, อัญชลี คงประดิษฐ์, ชนณภัส หัตถกรรม, สุริยะ สะวานนท์

313-323

ผลของระยะเวลาสอดอุปกรณ์เหนี่ยวนำต่อระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เอสตราไดออล อัตราการเป็นสัด และการตั้งท้องในโคเนื้อ

วีรพันธุ์ ปัญญา, พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, ธรรมนูญ ธานี, สุรีย์พร แสงวงศ์, มนตรี ปัญญาทอง, ชยุต ดงปาลีธรรม์, จึอเฉิง จู

324-331

ดูเล่มทุกฉบับ