วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut’s Agricultural Journal)  นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความที่เผยแพร่ในวารสารได้ทางเว็ปไซต์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2018-12-11

การผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

จารุวรรณ สิงห์ม่วง, ปิยะวดี กิ่งมาลา, นันทพร บุญสุข, สมพล พวงสั้น, ส่งศรี สินสมใจ

13-22

ผลของระดับความเข้มข้นปุ๋ยและความเข้มแสงต่อความเข้มสีใบต้นใต้ใบแดง

มณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ, สมศรี งามวงศ์ชน, นงนุช เลาหะวิสุทธิ์, วรางคณา กาซัม

42-49

Abundance, Condition index and Maturation of Mud Clam (Glauconome virens) in the Mangrove Forest, Suratthani Province

อรวรรณ ช่วยจันทร์ดี, อนัญญา เจริญพรนิพัทธ

61-73

ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อคุณภาพเห็ดฟางโดยการเพาะแบบกองเตี้ย

นุชจรี ทัดเศษ, อาทิตย์ ทูลพุทธา, ศิวดล แจ่มจำรัส, การันต์ ผึ่งบรรหาร, พิพัฒน์ ชนาเทพาพร, จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว, ธนากร วงษศา, สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา

81-90

การเกิดดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นในอ้อยภายใต้สภาพขาดน้ำ

ฐิศิรัตน์ คูวิจิตรจารุ, ศรุตะ มานิตกุล, นงลักษณ์ เทียนเสรี

105-116

ดูเล่มทุกฉบับ