วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut’s Agricultural Journal)  นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความที่เผยแพร่ในวารสารได้ทางเว็ปไซต์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (2562): มกราคม-มีนาคม

เผยแพร่แล้ว: 2019-03-26

การเคลื่อนที่และการถ่ายทอดด้วยวิธีกลของเชื้อ Columnea latent viroid

สุวิมล เหล่ามโนธรรม, คนึงนิตย์ เหรียญวรากร

32-42

ความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

มัลลิกา นนท์มุมด, สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ชลาธร จูเจริญ, ธวัชชัย พินิจใหม่

61-68

ลักษณะความชื้นดินพื้นที่กัดเซาะตลิ่ง และหลังโครงสร้างป้องกัน การกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา

อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น, กรรณ จินดาประเสริฐ, วรัญญา อรัญวาลัย, กนก เลิศพานิช

104-113

ผลของการเสริมวิตามินอีในอาหารปลาดุกอุยต่อคุณภาพน้ำเชื้อ

เถลิงเกียรติ สมนึก, ณัฏฐวรรณ สมนึก, สำเนาว์ เสาวกูล, กฤติมา เสาวกูล

135-143

ดูเล่มทุกฉบับ