Return to Article Details Vol 10 No 1 (2019): วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562 Download Download PDF