วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2559

Published: 2016-12-27

สภาวะน่าสบายในสิมอีสาน Thermal Comfort in Isan Sim

สมบัติ ประจญศานต์, วิสาข์ แฝงเวียง, พิพัฒน์ ประจญศานต์

1-10