วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (Journal of Medical Technology and Physical Therapy)

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (JMTPT) เป็นวารสารของคณะเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  โดยแบ่งประเภทเป็น บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ นิพนธ์ต้นฉบับ และ จดหมายถึงบรรณาธิการ   วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 28, No 3 (2016): JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGY AND PHYSICAL THERAPY

Table of Contents

Review Article

Physical therapy management in patients with scapulocostal syndrome pdf
Vitsarut Buttagat1 212-219

GENERAL ARTICLE

Presepsin and diagnosis of sepsis pdf
Chontiphasit Panchon 207-211

ORIGINAL ARTICLE

In vitro comparing the antimicrobial activity of 2 % and 4 % of chlorhexidinegluconatein alcohol solution againstmethicillin-susceptible and methicillin-reisistant Staphylococcusaureus pdf
Nattamon Niyomdecha, Titeyut Wongsanao, Narissare Mungkornkaew 220-226
Prevalence of antigen E and antigen c in pediatric thalassemia of Pranangklao hospital. pdf
Napa Mekvanich 227-233
Evaluation of lymphocyte VCS parameters for prediction of HIV infection pdf
Aschareeya Chanpum, Suttiphan Kitcharoen 234-243
Antibiotic susceptibility patterns and detection of extended-spectrum β-lactamase producing Klebsiella pneumoniae isolated from patients in Roi Et hospital, Thailand pdf
Nuntiput Putthanachote, Songsith Homkrai, Pongdech Sarakarn 244-250
Trunk muscle strength in women with overweight or obesity pdf
Narat Pichaiyongvongdee, Nopporn Kurustien 251-259
Test-retest reliability of an iPhone application and measurement protocol to investigate trunk proprioception pdf
Jutamart Sutuntangjai, Jindarat Weeraborirak, Tanawan Weerakul, Nattida konkom, Kanchana Rueangkhachon, Peemongkon Wattananon 260-266
Reliability of infrared thermography in type 2 diabetic mellitus patients pdf
Patsakorn Narkto, Uraiwan Chatchawan, Tanchanok Damri, Wanida Dornpunha, Wichai Eungpinichpong, Saowanee Nakmareong 267-277
Immediate Effects of Step Up into Coconut Shell on Hemodynamics in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus pdf
Patchareeya Amput, Sirima Wongphon, Patcharin Phrompao 278-286
Work stress and neck shoulder back pain among dental personnel of government hospitals, Khon Kaen province pdf
Sunisa Chaiklieng, Worawan Poochada 287-299
The effect of heating duration on the efficiency of hot pack pdf
Saowanee Luangaram, Opor Veerapan 300-307
Effects of age and gender on reference value of kinematic gait parameters among healthy Thai adults aged 20-69 years pdf
Nuttaporn Praditpod, Phongpan Tantipoon 308-315
Work-Related musculoskeletal disorders among employees at nutrition unit, Pranangklao hospital pdf
Roongpet Sangchan 316-322
The effect of towel-curl exercise on strength of toe flexor muscles in elderly pdf
Wanida Donpunha, Chattraporn Nantawanichakorn, Sathaporn Sriwaourai, Worawan Kamruecha, Torkamol Kamolrat, Raorin Chanavirut, Saowanee Nakmareong, Ponlapat Yonglitthipagon, Uraiwon Chatchawan 323-332