วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ โดยบทความที่รับเผยแพร่จะผ่านการประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน

Vol 44 No 4 (2018): October-December

View All Issues

Indexed in tci