พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

Main Article Content

บรรจง พลไชย

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล ในอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล ในอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 164 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.88 ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 134 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ส่วนมากเป็นเพศหญิง  (ร้อยละ 84.33) มีทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อยู่ในระดับดี (Mean = 3.52  S.D.  = 0.68) มีความคิดเห็นต่อนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.86 S.D. = 0.80) และมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อยู่ในระดับน้อย (Mean = 1.74  S.D. = 0.72) เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร้อยละ 84.33 เป็นเพศหญิง ซึ่งผู้หญิงไทยส่วนมากไม่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคนไทยส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้อเสนอแนะ คือ กระทรวงสาธารณสุขควรส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลง และควรมีการควบคุมการผลิตและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Article Details

Section
Research Article