วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประสงค์รับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการ และธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ได้เสนอผลงานทางวิชาการ

Vol 6 No 1 (2017): January - June (มกราคม - มิถุนายน 2560)

Published: 2017-08-15

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการด้วยการจัดการความรู้ของผู้บริหาร ในมหาวิทยาลัยเอกชน

กัญญามน อินหว่าง, ฉัททวุฒิ พีชผล, ธิดา จินดามณี, อุดม สมบูรณ์ผล

114-129

View All Issues

Indexed in tci กลุ่มที่ 1