วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประสงค์รับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการ และธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ได้เสนอผลงานทางวิชาการ

Vol 6 No 2 (2017): July - December (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

Published: 2018-02-03

The Analysis of the Correlation Factors with Regarding Tenants' Selection of the Accommodation Nearby Chandrakasem Rajabhat University

ขวัญใจ จริยาทัศน์กร, พสิษฐ์ โสภณพงศพัฒน์

48-62

The Development of Cost of Equity Forecasting Model for Common Stocks in Stock Exchange of Thailand

อดิศร อ้าย, พรวรรณ นันทแพศย์, ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์, อุรุษา รัตนอมรธัญ

63-73

Development of Aging Occupational Group in Makluamai Sub-district Administration Organization, Sungneon District, Nakhon Ratchasima Province.

ดวงพร กิจอาทร, ศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล, ทวี วัชระเกียรติศักดิ์

74-85

THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON MARKET VALUE OF EQUITY OF THAI LISTED COMPANIES

ศิริวรรน หว่องเจริญ, กุสุมา ดำพิทักษ์

86-107

The Decision Making of Thai Consumers towards Pharmacies Using

แสงสุข พิทยานุกุล, ศิริ ชะระอ่ำ

135-145

The role of community leaders in supporting the reduction of community financial problems through community debt management of Baan Samka Community,Maetha District, Lampang Province.

พัทธ์ธีรา สมทรง, เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์, บุญฑวรรณ วิงวอน

146-155

An Application of Savings Algorithm to solve the Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery

ยลพัชร์ อังกูรสิทธิ์, ตันติกร พิชญ์พิบุล, แคทลียา ธนาถนอมกุล, จิรวุฒิ  หลอมประโคน, ธันวิตา สิริวรภัทร พุทธพงษ์ศิริพร

175-188

View All Issues

Indexed in tci กลุ่มที่ 1