วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประสงค์รับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการ และธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ได้เสนอผลงานทางวิชาการ


Indexed in tci กลุ่มที่ 1

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 5, No 2 (2016): July - December (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

Table of Contents

Articles

ผู้สอบบัญชีกับการตรวจสอบมูลค่ายุติธรรม pdf
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 9-15
อิทธิพลของปัจจัยที่สำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เงินบาท ต่อยูโร และ เงินบาทต่อเยน pdf
สมยศ อวเกียรติ, สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง 16-27
ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล pdf
จิตรลดา ตรีสาคร 28-44
The Influence of Game Addiction and Internet Addiction among University Students on Depression Stress and Anxiety Mediated by Self-regulation and Social Support pdf
Parvathy Varma, Uree Cheasakul 45-57
ผลกระทบของรูปแบบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์บรรษัทภิบาลของธุรกิจครอบครัวที่เป็นไปตามทฤษฎีระบบ ที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย pdf
อำพล นววงศ์เสถียร, เรณู จันทะวงศา, ยุทธ ปลื้มภิรม, ชญาดา ปลื้มภิรม, คงศักย์ ล้อเลิศรัตนะ, จารุวรรณ ส่งแสง 58-73