Vol 6, No 1 (2017)

January - June (มกราคม - มิถุนายน 2560)

Table of Contents

Articles

การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มของผู้บริโภค สื่อโฆษณาในสตรีมบนกลุ่มวีดีโอออนไลน์ pdf
กัลยา วานิชย์บัญชา, รัฐพงศ์ จั่วแจ่มใส 9-24
การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม pdf
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 25-32

บทความวิจัย

คุณลักษณะและสมรรถนะบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงประยุกต์ ตามความต้องการของตลาดแรงงานในเขตจังหวัดนครราชสีมา และข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม pdf
อลงกต ยะไวทย์, ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล 33-51
อิทธิพลของการจัดการทุนมนุษย์ในฐานะปัจจัยคั่นกลางที่ถ่ายทอดอิทธิพลของการจัดการความรู้และการจัดการผลงานสู่ผลการดำเนินงานขององค์การธุรกิจบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย pdf
อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์, ราณี อิสิชัยกุล, กิ่งพร ทองใบ, มนตรี พิริยะกุล 52-67
ความดึงดูดใจขององค์กรนายจ้างในมุมมองของผู้ที่กำลังหางานทำ pdf
นุจรี สุพัฒน์ 68-79
The Roles of Proactive Practice Management Effect on Integration Management Strategy, Business Cooperation Efficiency, Innovation Management Capability, and Business Success: The Case Study of Textile Industry pdf
ชีวัน ทองสอดแสง, การุณ พงศ์ศาสตร์ 80-94
พฤติกรรมการซื้อและการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อ การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา pdf
บุษยา วงษ์ชวลิตกุล, สงวน วงษ์ชวลิตกุล, ธนกร ลิ้มศรัณย์, อรอุมา ปราชญ์ปรีชา, ทศพล ปราชญ์ปรีชา, จอมภัค จันทะคัต 95-113
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการด้วยการจัดการความรู้ของผู้บริหาร ในมหาวิทยาลัยเอกชน pdf
กัญญามน อินหว่าง, ฉัททวุฒิ พีชผล, ธิดา จินดามณี, อุดม สมบูรณ์ผล 114-129
ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพ การบริการในหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยไทย pdf
มุกดาฉาย แสนเมือง, ชลธิศ ดาราวงษ์ 130-143
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติกับการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนด้วยการฝึกปฏิบัติในเรื่องการฝากขาย pdf
อัญชลี วิรุฬห์จรรยา 144-157
อิทธิผลการสื่อสารการตลาดมีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค pdf
ศิวฤทธิ์ สุทธแสน, ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย 158-170