สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม

กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ ทุกเดือนมิถุนายน และธันวาคม 

กำหนดส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่

 • รอบแรก มิถุนายน – พฤศจิกายน
 • รอบที่สอง ธันวาคม – พฤษภาคม

ข้อแนะนำในการเตรียมบทความและส่งบทความ :  http://arch.kku.ac.th/journal/?page_id=46 

ประกาศ
- แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารวิชาการฯ จากเดิม “วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็น “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI)” โดยจะเริ่มใช้ใน ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2560) เป็นต้นไป และยังคงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารเดิม (International Standard Serial Number)
- หากท่านส่งบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารฯ ผ่านระบบ Thaijo แล้วไม่ได้รับเมล์ตอบกลับว่าได้รับบทความแล้ว ขอให้ท่านแจ้งมาทางเมล์ journalarchkku@gmail.com หรือ โทรศัพท์ 085 007 5876 เพื่อทางฝ่ายประสานงานบทความ ได้ดำเนินการต่อไป


Indexed in tci

Announcements

 

กองบรรณาธิการ

 

บรรณาธิการ

 • ผศ. ดร. ทรงยศ วีระทวีมาศ

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

 • ผศ. ดร. มนสิชา เพชรานนท์
 • ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
 • ผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี
 • อ. ดร. รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา
 • ผศ. ดร. นพดล ตั้งสกุล
 • รศ. ดร. วารุณี หวัง
 • อ. ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

ที่ปรึกษา

 • คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
Posted: 2017-04-11
 

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป: การเตรียมระบบวารสารออนไลน์ในฐานข้อมูลThaiJO

 

ขณะนี้ วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังอยู่ระหว่างการจัดระบบวารสารออนไลน์ในฐานข้อมูลThaiJO อาจจะมีข้อมูลในบางส่วนของวารสารที่ปรากฎในหน้าเวปไซต์ที่ยังไม่สมบูรณ์

หากการดำเนินการเสร็จเรียบร้อย และพร้อมจะให้ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO ทีมกองบรรณาธิการจะเรียนให้ผู้เขียนทราบอีกครั้ง

ระหว่างนี้ ท่านสามารถติดต่อวารสารได้ที่ 

ฝ่ายประสานงานบทความ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  โทร. 0 4336 2046 โทรสาร. 0 4336 2047

E-mail:  journalarchkku@gmail.com

Websites: http://arch.kku.ac.th/journal

 

 
Posted: 2015-12-22
 
More Announcements...

Vol 16, No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

Built Environment Inquiry - BEI สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย

Table of Contents

บทความวิชาการ (Academic Article)

พลวัตสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษากลุ่มไทใหญ่ในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนและกลุ่มกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราวแม่หละ จังหวัดตาก pdf
ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี 1-16
การจัดวางพื้นที่ ลำดับศักดิ์ และการวางทิศในเรือนพื้นถิ่นไทขืน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมา Spatial Organization, Hierarchy of Space and Orientation in Traditional Tai Khoen Dwelling House: Keng Tung, Shan State Myanmar pdf
เกรียงไกร เกิดศิริ, สิริชัย ร้อยเที่ยง 17-40
การศึกษาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของชุมชนริมน้ำจันทบูร เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในร้านค้า A Study on the Architectural Identity of the Chanthaboon Waterfront Community for Store Interior Environment Design Guideline pdf
ปุณยนุชวิภา เสนคำ, เอกพล สิระชัยนันท์ 41-54
ภูมิทัศน์พื้นถิ่นของชุมชนบ้านหัวนาไทย ตำบาล หนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม - Vernacular Landscape of Ban Hua Na Thai Village,Kukad Sub-district, Borabue District, Maha Sarakham pdf
อำภา บัวระภา 55-66
สำนึกในถิ่นที่ในย่านการค้าเก่าเมืองอุบลราชธานี Sense of Place in Ubon Ratchathani Old Commercial District pdf
ดนัย นิลสกุล, นพดล ตั้งสกุล 67-83
ความรู้สึกเป็นสถานที่ของชุมชนละแวกบ้านในเขตเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ A ‘Sense of Place’ of the Neighbourhoods in Historic Cities: The Case of Chiang Mai, Thailand pdf
ปรานอม ตันสุขานันท์, วิทยา ดวงธิมา 85-107
วิพากษ์รูปแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะตามหลักสากลกับผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น Criticizing Transit Oriented Development Patterns between Original Concept and Khon Kaen Comprehensive Plan Act pdf
สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ 109-125
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการออกแบบโดยผู้ใช้สูงอายุมีส่วนร่วม Factors Affecting to Efficiency of Participatory Design for Elderly Users pdf
พิทยงค์ รุ่งสมบูรณ์, ญาดา ชวาลกุล 127-142
แนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อรองรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย Guidelines for Land Use in Response to Chiang Rai Earthquake Disaster pdf
พงศ์ตะวัน นันทศิริ, วิบูลพร วุฒิคุณ, ณัฐฏเขต มณีกร 143-160