วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม

กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ ทุกเดือนมิถุนายน และธันวาคม 

กำหนดส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่

 • รอบแรก มิถุนายน – พฤศจิกายน
 • รอบที่สอง ธันวาคม – พฤษภาคม

ข้อแนะนำในการเตรียมบทความและส่งบทความ :  http://arch.kku.ac.th/journal/?page_id=46 

ประกาศ
- แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารวิชาการฯ จากเดิม “วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็น “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI)” โดยจะเริ่มใช้ใน ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2560) เป็นต้นไป และยังคงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารเดิม (International Standard Serial Number)
- หากท่านส่งบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารฯ ผ่านระบบ Thaijo แล้วไม่ได้รับเมล์ตอบกลับว่าได้รับบทความแล้ว ขอให้ท่านแจ้งมาทางเมล์ journalarchkku@gmail.com หรือ โทรศัพท์ 085 007 5876 เพื่อทางฝ่ายประสานงานบทความ ได้ดำเนินการต่อไป

กองบรรณาธิการ

2017-04-11

บรรณาธิการ

 • ผศ. ดร. ทรงยศ วีระทวีมาศ

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

 • ผศ. ดร. มนสิชา เพชรานนท์
 • ผศ. ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
 • ผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี
 • อ. ดร. รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา
 • ผศ. ดร. นพดล ตั้งสกุล
 • รศ. ดร. วารุณี หวัง
 • อ. ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

ที่ปรึกษา

 • คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเตรียมระบบวารสารออนไลน์ในฐานข้อมูลThaiJO

2015-12-22

ขณะนี้ วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังอยู่ระหว่างการจัดระบบวารสารออนไลน์ในฐานข้อมูลThaiJO อาจจะมีข้อมูลในบางส่วนของวารสารที่ปรากฎในหน้าเวปไซต์ที่ยังไม่สมบูรณ์

หากการดำเนินการเสร็จเรียบร้อย และพร้อมจะให้ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO ทีมกองบรรณาธิการจะเรียนให้ผู้เขียนทราบอีกครั้ง

ระหว่างนี้ ท่านสามารถติดต่อวารสารได้ที่ 

ฝ่ายประสานงานบทความ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  โทร. 0 4336 2046 โทรสาร. 0 4336 2047

E-mail:  journalarchkku@gmail.com

Websites: http://arch.kku.ac.th/journal

 

Vol 16 No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

Built Environment Inquiry - BEI สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย

Published: 2017-07-04

View All Issues
Indexed in tci