วารสารเอเชียปริทัศน์

เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางความคิดสำหรับนักวิจัย นักวิชาการคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากวงการต่างๆ ในการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ เอเชียศึกษาในมิติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาละวัฒนธรรม ชาติพันธุ์และคติชนวิทยา ตลอดจนนำเสนอผลงาน ที่มีเนื้อหาเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดย บทความที่ได้รับการคัดเลือกและตีพิมพ์จะต้องผานการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)อย่างน้อย 2 ท่าน ทั้งนี้บทความหรื อบทวิจารณ์ต่างๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความเห็นอิสระของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้อง สอดคล้องหรือเป็นนโยบาย จุดยืน ทัศนะ ตลอดจนวิธีคิดของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ซึ่งเป็นเจ้าของ

Indexed in tci